Kvalifikační práce

Zadání práce

Studenti, kteří hodlají v daném akademickém roce ukončit bakalářské, nebo navazující magisterské studium, jsou povinni

 • předem dohodnout přesné znění zadání kvalifikační práce s budoucím vedoucím práce,
 • vyplnit v IS/STAG podklady pro zadání práce a vyplněný formulář podepsaný vedoucím práce odevzdat na sekretariát garantující katedry,
 • následně si vyzvednout na sekretariátu katedry oficiální zadání kvalifikační práce.

Odevzdání práce

Stanovený termín odevzdání BP a DP je uveden na oficiálním zadání práce a je pro studenta závazný. Jak postupovat v případě prodlení lze nalézt ve Vyhlášce děkana FAV 10D/2017 o organizačním zabezpečení státní závěrečné zkoušky a formální náležitosti bakalářské a diplomové práce.

BP nebo DP se odevzdává elektronicky (nahráním do IS/STAG včetně všech příloh) a ve dvou vyhotoveních v listinné podobě na sekretariát KME, přičemž alespoň jeden výtisk musí být vyhotoven v pevné vazbě.

Obhajoba práce

Obhajoba kvalifikační práce je součástí státní závěrečné zkoušky. Doporučení, jak se připravit na obhajobu, naleznete na této stránce v sekci Obhajoba. Informace o SZZ konané na KME jsou dostupné zde.

Témata kvalifikačních prací

Konkrétní téma kvalifikační práce si student dohodne individuálně s budoucím vedoucím práce. Pro bližší informace můžete kontaktovat garanta příslušného studijního programu.

Ukázky BP a DP prací obhájených na KME v minulých letech lze nalézt na Portále ZČU v sekci Kvalifikační práce.

Rámcová témata disertačních prací

Zásady pro vypracování BP a DP

BP a DP lze vypracovat v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Zpracování v jiném jazyce může povolit děkan na žádost studenta. Kvalifikační práce musí obsahovat:

 • zadání práce,
 • anotaci v jazyce českém a jazyce anglickém, a v dalším jazyce, jde-li o jazyk práce,
 • prohlášení o samostatném zpracování práce,
 • obsah včetně seznamu případných příloh,
 • úvodní rozbor zadané problematiky,
 • citace použitých pramenů,
 • popis řešení zadaného úkolu,
 • závěrečné zhodnocení výsledků,
 • seznam použité literatury, případně poznámkový aparát.

Dále studentům doporučujeme respektovat následující pravidla pro

 • sazbu (DTP): Jako základní typografický systém používejte především Microsoft Word, nebo LaTeX (především v případě většího množství používaných matematických zápisů). Pokud si nejste jisti, který typografický systém bude vhodný pro zpracování Vaší kvalifikační práce, obraťte se pro radu na svého vedoucího práce.
 • formátování: Velikost písma různých úrovní volte podle standardních typografických doporučení systému. Odstavce kontinuálního textu zarovnávejte do bloků, písmo typicky velikosti 11, nebo 12 bodů. Doporučená velikost okrajů je 2,5 cm, popř. adekvátně upravit vnitřní okraj pro potřeby vazby. Řádkování běžné, cca do 120 procent stupně použitého písma.
 • desky práce: V horní části uveďte plný název univerzity a fakulty (je-li použito logo, musí odpovídat jednotnému vizuálnímu stylu ZČU). Ve střední části pište typ práce (tj. bakalářská, či diplomová práce). Dole vlevo se uvádí Plzeň a rok odevzdání (např. Plzeň, 2024) a dole vpravo jméno a příjmení autora práce.
 • titulní stranu: V horní části uveďte plný název univerzity a fakulty (je-li použito logo, musí odpovídat jednotnému vizuálnímu stylu ZČU). Ve střední části se nachází typ práce (tj. bakalářská, či diplomová práce) a pod ním název práce. Dole vlevo se uvádí Plzeň a rok odevzdání (např. Plzeň, 2024) a dole vpravo jméno a příjmení autora práce.
 • tabulky a obrázky: Obrázky a tabulky by měly být uváděny průběžně v textu v místech, kde jsou odkazovány. Jsou-li příliš rozsáhlé, mohou být připojeny k práci jako přílohy. Musí být číslované a v textu práce alespoň jednou odkazované (např. "viz obr. 2.", "jak je uvedeno v tab. 3.2"). Je zvykem číslovat průběžně, nebo relativně k dané kapitole (např. Tab. 3 nebo Obr. 2, nebo Tab. 3.2 nebo Obr. 1.1). Pod obrázkem, resp. nad tabulkou by měl být popisek.
 • vzorce a vztahy: Píší se průběžně do textu, obvykle na samostatné řádky (centrovat) a označují se číslem uzavřeným v kulatých závorkách na konci řádků vpravo (číslování obvykle průběžné, nebo relativně ke kapitolám).
 • literaturu a odkazy na zdroje: V textu práce, popř. v popiskách tabulek, obrázků apod., je nutné uvádět odkazy na použitou literaturu, či další zdroje informací. Všechny prameny uvedené v literatuře musí být alespoň jednou odkazované v práci. Zpravidla se odkaz na zdroj píše do textu odstavce a uzavírá se do hranatých závorek (např. [15]). Použitý formát musí být jednotný v celém dokumentu.

Při psaní BP a DP je ještě dobré mít na paměti, že

 • pojmy, které nejsou obecně známé, by měly být nejprve popsány/definovány (např. při první zmínění v textu).
 • je dobré vyhýbat se zavádění vlastních pojmů, pokud to není nezbytné.
 • z textu musí být patrné, zda se jedná o vlastní práci, nebo převzatý výsledek.
 • rozsah (délka) kvalifikační práce by měl odpovídat doporučení ze zadání práce.
 • práce musí být psána srozumitelně a nesmí obsahovat pravopisné chyby a překlepy.

V případě, že si při psaní práce nebudete i přes výše uvedený popis něčím jisti, neváhejte se poradit s Vaším vedoucím kvalifikační práce.

Příprava obhajoby práce

Při přípravě obhajoby kvalifikační práce je dobré vzít v potaz následující body:

 • Na obhajobu Vaší kvalifikační práce připravit výstižnou prezentaci, ve které seznámíte stručně zkušební komisi s cíli práce a dosaženými výsledky. Pro přípravu prezentace je vhodné použít např. Microsoft Office PowerPoint, LaTeX, apod.
 • Rozsah prezentace volte úměrný délce vystoupení, které zpravidla bývá 10 až 15 minut. Do prezentace je možné zařadit další prvky (např. multimediální, interaktivní), je-li to žádoucí. Ověřte si však dopředu možnost realizace takové prezentace v místě konání obhajoby. Časový rámec stanovený pro celkovou dobu prezentace je nutné dodržet.
 • Vlastní řeč obhajoby by měla být důkladně rozmyšlena a připravena. Při přípravě se soustřeďte především na hlavní myšlenky, vlastní přínos a výsledky.
 • Pokud posudky oponenta/ů nebo vedoucího práce obsahují nějaké otázky, připravte si reakce; nejlépe ve formě vhodné pro promítání přes datový projektor.
 • Soubor s prezentací, popř. další soubory, je nutné dodat zástupci komise s dostatečným předstihem před celým blokem obhajob, ve kterém je student zařazen.