Projekty a granty

Aktuální projekty

Seznam projektů, které aktuálně řešíme nebo se na jejich řešení podílíme (zdroj: www.isvavai.cz/cep).

 • Výzkum 3D struktur proudění a jejich vlivu na aeroelastickou stabilitu kaskády turbínových lopatek pomocí experimentů a metody hlubokého učení (2024-2026), GAČR GA24-12144S
 • Víceškálové modelování akusticky vyvolaného proudění tekutin a částicových suspenzí v adaptivních porézních strukturách (2024-2026), GAČR GA24-12291S
 • Řiditelné metamateriály a chytré struktury: Nelineární problémy, modelování a experimenty (2022-2025), GAČR GF22-00863K
 • Flexoelektrické periodické struktury pro transport tekutin a sběr energie (2023-2025), GAČR GA23-06220S
 • Identifikace a kompenzace nepřesností a efektů tření ve vazbách mechatronických systémů (2023-2025), GAČR GA23-07280S
 • Návrh vysokorychlostního prstencového vřetena s využitím digitálního dvojčete (2023-2025), TAČR FW06010052
 • Zvýšení spolehlivosti provozu turbosoustrojí z pohledu životnosti segmentových ložisek (2022-2024), TAČR TK04020057
 • Termohydrodynamické účinky mezného skluzu a texturování povrchu kluzných kontaktů (2022-2024), GAČR GA22-29874S

Ukončené projekty

Seznam ukončených projektů, které jsme řešili nebo se na jejich řešení podíleli (zdroj: www.isvavai.cz/cep).

 • Nelineární akustika a transportní procesy v porézních periodických strukturách (2021-2023), GAČR GA21-16406S
 • Použití neuronových sítí pro rychlou predikci proudového pole v úlohách interakce tekutiny s tělesem (2021-2023), GAČR GA21-31457S
 • Odlehčená lopatka osového ventilátoru pro ztížené provozní podmínky (2020-2023), TAČR FW01010153
 • VaV inteligentních komponent pokročilých technologií pro plzeňskou metropolitní oblast (2018-2022), MŠMT EF17_048/0007267
 • Aplikace moderních technologií v medicíně a průmyslu (2018-2022), MŠMT EF17_048/0007280
 • Dynamika a nelineární chování pokročilých kompozitních struktur, modelování a optimalizace (2019-2022), GAČR GA19-04956S
 • Výzkumná spolupráce pro dosažení vyšší účinnosti a spolehlivosti lopatkových strojů (2018-2022), MŠMT EF16_026/0008389
 • Mechatronické tensegrity pro energeticky efektivní lehké roboty (2020-2022), GAČR GA20-21893S
 • Výzkum nestabilit dynamického stall flutteru a jejich následků na aplikace turbostrojů pomocí matematických, numerických a experimentálních metod (2020-2022), GAČR GA20-26779S
 • Nelineární dynamika rotujících systémů s uvažováním nestabilit v olejovém filmu s důrazem na lokální jevy (2017-2021), GAČR GA17-15915S
 • Experimentální a výpočtové modelování proudění nenewtonských kapalin s dispergovanými částicemi a volnou hladinou (2018-2021), GAČR GA18-25734S
 • Naplétané přerušované kompozitní konstrukce v elektrotechnice - NAPREKON (2018-2021), MPO FV30382
 • Aeroelastické vazby a dynamické chování rotačně periodických těles (2016-2020), GAČR GA16-04546S
 • Podpora udržitelnosti centra NTIS - Nové technologie pro informační společnost (2015-2020), MŠMT LO1506
 • Kompozitní konstrukce v elektrotechnice EKOM (2018-2020), TAČR TH03020355
 • Vícestupňové lehké mechanismy s aktivními strukturami (2015-2019), GAČR GA15-20134S
 • Akustika kapalin v periodických mikroarchitekturách (2017-2019), GAČR GA17-01618S
 • Vývoj procesů použitelných při vývoji a výrobě komponent pro kosmický průmysl (2016-2019), MPO FV10400
 • Centrum výzkumu a experimentálního vývoje spolehlivé energetiky (2012-2019), TAČR TE01020068
 • Využití virtuálního modelu člověka pro snížení rizika poranění motocyklistů (2017-2019), MŠMT LTC17001
 • Partnerství znalostního transferu mezi ZČU v Plzni a ATMOS vývoj s.r.o. - Pevnostní výpočty (2017-2019), MPO CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_054/0009202
 • Využití virtuálního modelu člověka pro snížení rizika poranění motocyklistů (2017-2019), MŠMT LTC17001
 • Pevnost materiálů a strojních součástí na bázi železa: Víceškálový přístup (2017-2019), GAČR GA17-12925S
 • Homogenizace a víceškálové počítačové modelování proudění a nelineárních interakcí v porézních inteligentních prostředích (2016-2018), GAČR GA16-03823S
 • MOTORIST-MOTOrcycle Rider Integrated Safety2 (2014-2018), EUROPEAN COMMISION FP7-ITN-608092
 • Partnerství znalostního transferu mezi ZČU v Plzni a Ardat Systems s.r.o. - Software pro matematické modelování proudění tekutin (2017-2018), MPO CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_013/0004517
 • Výzkum a řízení účinků nestabilit v parních turbosoustrojích (2015-2017), TAČR TA04020613
 • Modelování šíření akustických vln v silně heterogenních prostředích, víceškálové numerické a analytické přístupy (2012-2016), GAČR GAP101/12/2315
 • Výzkum materiálů při vakuovém lití a optimalizace procesů pomocí matematického a fyzikálního modelování (2013-2016), TAČR TA03010990
 • Zvyšování resekability maligních ložiskových procesů pomocí metod zpřesňujících měření perfúzních parametrů zbytkového jaterního parenchymu (2012-2015), MZ NT13326
 • Stavebnicový systém mostních konstrukcí z pokročilých kompozitních materiálů (2012-2015), TAČR TA02010501
 • Návrh inteligentních kompozitních struktur (2011-2014), GAČR GAP101/11/0288
 • Snižování hlučnosti točivých strojů (2012-2014), TAČR TA02010565
 • Modelování, analýza a optimalizace rázových dějů v rozsáhlých rotujících vázaných systémech (2011-2013), GAČR GPP101/11/P457
 • Výzkum dynamických vlastností a optimalizace složitých rotujících soustav s nelineárními vazbami a materiály o vysokém útlumu (2009-2013), GAČR GA101/09/1166
 • Experimentální chirurgie - nové technologie v medicíně (2011-2013), MŠMT CZ.1.07/2.2.00/15.0049
 • Mikrostrukturálně orientované hierarchické modelování prokrvení mozku pro vyhodnocení CT perfúzního vyšetření (2009-2012), GAČR GA106/09/0740
 • Vliv mikroskopického uspořádání tkání a funkce buněčného cytoskeletu na mechanické vlastnosti živých tkání (2009-2011), GAČR GA106/09/0734
 • Analytické, numerické a experimentální vyšetřování nestacionární napjatosti ve viskoelastickém kotouči (2009-2011), GAČR GP101/09/P082
 • Tvorba softwaru s uživatelským prostředím pro vyhodnocování mechanických měření měkkých tkání (2009-2011), GAČR GP106/09/P226
 • Výzkum nových principů mechanických a biomechanických systémů s inteligentním chováním (2008-2011), GAČR GD101/08/H068
 • Výzkum inteligentních kompozitových prvků výrobních strojů z ultravysokomodulových vláken a nanočásticemi modifikované matrice (2008-2011), GAČR GA101/08/0299
 • Modelování šíření vln v tělesech a heterogenních prostředí s uvažováním lineárních, nelinárních a víceškálových jevů metodou konečných prvků (2007-2011), GAČR GA101/07/1471
 • Metoda optimálního nastavení rotace femorální komponenty totální endoprotézy kolenního kloubu bez náhrady čéšky a její vliv na redukci patelárních komplikací (2008-2011), MZ NS9726
 • Výzkumné centrum kolejových vozidel (2005-2011), MŠMT 1M0519
 • Predikce poruch heterogenních materiálů, komponent mechanických a biomechanických systémů (2005-2011), MŠMT MSM4977751303
 • Teoretický a experimentální výzkum transonického proudění v úzkých mezerách a mikrokanálech (2008-2010), GAČR GA101/08/0623
 • Predikce poškození a zbytkové pevnosti kompozitních materiálů s využitím piezoelektrických senzorů a aktuátorů (2008-2010), GAČR GP101/08/P091
 • Šíření vln a degradační procesy v anizotropních laminátech (2006-2010), AVČR IAA200760611
 • MYMOSA-MotorcYcle and MOtorcyclist SAfety (2006-2010), EUROPEAN COMMISION FP6-035965-1
 • Výzkum pevnosti a dynamiky rotorů nové generace velkých asynchronních motorů (2007-2010), MPO 2A-2TP1/139
 • Numerická simulace a experimentální verifikace poškození těles z kompozitních materiálů (2007-2009), GAČR GP101/07/P059
 • Modelování vysokofrekvenčního kmitání a vyzařovaného hluku vázaných rotujících systémů s poddajným statorem (2007-2009), GAČR GP101/07/P231
 • Aplikace konstrukční mechaniky a biomechaniky v dopravě pro zvyšování pasivní bezpečnosti a komfortu cestujících (2004-2008), MPO FT-TA/024
 • Modelování mechanických vlastností vybraných živých tkání od buněčné úrovně (2005-2007), GAČR GA106/05/0219
 • Biomechanika horních cest močových a jejich vazba na dolní část močového traktu (2004-2006), GAČR GA106/04/0201
 • Predikce J-R křivek, plastických a lomových nestabilit s užitím konstitutivních relací na bázi dutinových modelů (2003-2005), GAČR GA101/03/0731
 • Matematické modelování dvourozměrného turbulentního proudění stlačitelné tekutiny s aplikací na šroubové stroje (2003-2005), GAČR GP101/03/P090
 • Experimentální modelování proudění v biomechanice člověka (2004-2004), MŠMT 1K04008
 • Modelování mechanického chování močového měchýře a uretry během mikce (2003-2004), GAČR GP106/03/D007
 • Rozvoj škálové kontinuální termodynamiky s aplikacemi v biologii a biomechanice (2002-2004), GAČR GA106/02/1357
 • Mikrofázová separace a vlastnosti supramolekulárních polymerních systémů (2002-2004), GAČR GA203/02/0653
 • Modelování, identifikace a optimalizace komplexních mechanických a biomechanických systémů (1999-2004), MŠMT MSM235200003
 • Dynamická analýza a optimalizace uložení komponent a potrubních systémů energetických soustav s vazkými tlumiči (2000-2002), GAČR GA101/00/0345
 • Modelování tkání a orgánů pánevní oblasti se zaměřením na močové ústrojí (2000-2002), GAČR GA106/00/1733
 • Vliv materiálových nelinearit a geometrických nespojitostí na šíření napěťových vln v pevných tělesech (2000-2002), GAČR GA101/00/0674
 • Únava strojních komponent při víceosém namáhání se synchronizovanými a fázově posunutými složkami napětí. (1999-2001), GAČR GA101/99/0103
 • Termodynamická identifikace nestabilit při statické zatěžování těles s defekty (1999-2001), GAČR GA106/99/1467
 • Matematické modelování svalových tkání (1998-2000), GAČR GA106/98/P218
 • Teoreticko-experimentální výzkum predikce porušování konstrukcí s makrotrhlinami (1997-1999), GAČR GA101/97/0399
 • Dynamická analýza a optimalizace komplexních mechanických systémů (1997-1999), GAČR GA101/97/0410
 • Určení hnací síly v oblasti velkých deformací v případě spoje materiáů. rozdílných mechanických vlastností (1998-1999), MŠMT ME 252
 • Biomechanika dolní části močového traktu (1997-1999), GAČR GA106/97/0397