Historie katedry

Kořeny katedry mechaniky sahají k počátkům technického vysokého školství v západočeském regionu, kdy 17. října 1949 byla zahájena výuka strojního a elektrotechnického inženýrství. Se vznikem Vysoké školy strojní a elektrotechnické (VŠSE) v Plzni byla 1. října 1953 založena Katedra mechaniky a pružnosti, která se po deseti letech svého působení rozdělila na Katedru aplikované mechaniky a Katedru pružnosti a pevnosti. K větším strukturálním a personálním změnám došlo na katedře v roce 1972, kdy vznikla Katedra materiálu a pružnosti členěná na oddělení materiálu, na oddělení mechaniky a na oddělení pružnosti a pevnosti. V roce 1983 si pracovníci z oddělení materiálu založili samostatnou katedru, a tak znovu po 20 letech obnovila katedra mechaniky v rámci VŠSE svou původní strukturu i název. V této nezměněné podobě fungovala katedra až do roku 1990, kdy byla založena nová Fakulta aplikovaných věd.

Rozhodnutí o začlenění katedry mechaniky do nově vzniklé fakulty nebylo jednoduché. Tradice sounáležitosti s obory strojního inženýrství na vysokých školách v bývalém Československu, dosavadní úspěšná spolupráce se strojírenskou průmyslovou praxí a více než čtyřicetileté působení na Fakultě strojní VŠSE v Plzni byly nakonec převáženy nabídkou vytvoření a garantování nového zaměření počítačová mechanika v rámci nově akreditovaného studijního oboru Matematicko – fyzikální inženýrství. V prostředí nové fakulty s teoretickými obory technického a přírodovědného zaměření si tak katedra mechaniky začala budovat své postavení a prohlubovat spolupráci s novými pracovišti.

Následujících patnáct let bylo pro katedru obdobím dynamického rozvoje, a to jak v oblasti studijních oborů garantovaných pracovištěm, tak v oblasti vědecko-výzkumné činnosti zaměřené zejména do oblastí dynamiky, lomové mechaniky, biomechaniky a mechaniky mikrostruktur. Za významné milníky v tomto období lze v oblasti studia považovat roky 1995 a 2001, kdy byla postupně zahájena výuka ve specializaci Biomechanika a Průmyslový design. Obě dvě specializace byly výrazně interdisciplinární a interfakultní, což významným způsobem přispělo k zatraktivnění studia na katedře. Struktura pracoviště byla po většinu zmíněného období neměnná, katedru tvořilo oddělení mechaniky a oddělení pružnosti a pevnosti. K výraznější organizační změně pracoviště došlo až v roce 2004, kdy byly vytvořeny vhodné podmínky pro to, aby s přispěním pracovníků bývalého Ústavu mezioborových studií vzniklo třetí oddělení, oddělení mechaniky mikrostruktur, orientované zejména na vědecko-výzkumnou činnost.

Další významná událost v historii katedry se datuje do roku 2008, kdy se na katedře začala pěstovat a rozvíjet oblast stavební mechaniky a stavitelství. V souvislosti s touto aktivitou pak vzniklo na katedře čtvrté oddělení, oddělení stavitelství, a na Fakultě aplikovaných věd byl následně akreditován nový studijní obor Stavitelství. V následujících letech se tak katedra postupně stala garantem bakalářského a navazujícího studijního programu v oblasti stavebního inženýrství. Zatím posledním významným milníkem byl pro katedru a celou Fakultu aplikovaných věd rok 2015, kdy v rámci řešení Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace vzniklo nové fakultní výzkumné centrum NTIS - Nové technologie pro informační společnost. Naši pracovníci jsou zapojeni do tohoto centra prostřednictvím výzkumného programu VP3 - Výzkum a modelování heterogenních materiálů a mechanických a biomechanických struktur, v rámci něhož řeší projekty základního, aplikovaného a smluvního výzkumu v oboru aplikovaná mechanika.

Významné osobnosti ve vedení katedry

Anonymous

prof. Dr. Ing. Miroslav Šejvl, DrSc.

vedoucí Katedry mechaniky a pružnosti (1953 - 1963)

Anonymous

prof. Ing. Jan Bukovský

vedoucí Katedry aplikované mechaniky (1963-1972)

Anonymous

prof. Ing. Miroslav Čapek, DrSc.

vedoucí Katedry pružnosti a pevnosti (1963-1972)

Anonymous

prof. Ing. Miroslav Čapek, DrSc.

vedoucí Katedry materiálu a pružnosti (1972 - 1986)

Anonymous

prof. Ing. František Plánička, CSc.

vedoucí Katedry mechaniky a pružnosti (1986 - 1990)

Anonymous

prof. Ing. Vladimír Zeman, DrSc.

vedoucí Katedry mechaniky (1990 - 2005)

Anonymous

prof. Ing. Vladislav Laš, CSc.

vedoucí Katedry mechaniky (2005 - 2017)