Výzkum dynamických vlastností a optimalizace složitých rotujících soustav s nelineárními vazbami a materiály o vysokém útlumu

  • Číslo projektu: GA101/09/1166
  • Řešení: 2009 - 2013
  • Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
  • Řešitel: Ing. Luděk Pešek, CSc.
  • Příjemce: Západočeská univerzita v Plzni

Anotace

Cílem navrhovaného projektu je výzkum dynamických vlastností složitých rotujících mechanických soustav s pasivními a aktivními členy tlumení vibrací s uvažováním vlivu odstředivých a Coriolisových sil. Hlavní pozornost bude věnována změnám dynamických vlastností celé soustavy způsobených vzájemným třecím kontaktem ve spojení nosníkových prvků a /nebo přídavným tlumením s využitím materiálů o vysokém útlumu. Výsledky bude možné využít při dynamické analýze a návrhu oběžných kol rotačních strojů s novými typy olopatkování a vnitřních vazeb.Tlumící členy, které způsobují tlumení vibrací a snižují amplitudy kmitání, však vnášejí nelineární vazby do dynamického chování olopatkovaného disku. Jejich efektivní fungování je závislé na správném návrhu dilčích elementů, na uložení a umístění tlumících členů. Experimentální výzkum doplňující analyticko-numerické řešení bude realizován na modelovém zkušebním olopatkovaném kole a jeho výsledky budou použity pro navržení a sestavení výpočtových modelů s nelinárními vnitřními vazbami, jež bude sloužit k optimalizaci parametrů vnitřních vazeb pro minimalizaci dynamické odezvy zkušebního modelu oběžného kola.

Pracovníci na projektu