Únava strojních komponent při víceosém namáhání se synchronizovanými a fázově posunutými složkami napětí

  • Číslo projektu: 101/99/0103
  • Řešení: 1999 - 2001
  • Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
  • Řešitel: prof. Ing. František Plánička, CSc.
  • Příjemce: Západočeská univerzita v Plzni

Anotace

Cílem navrhovaného projektu je v návaznosti na dosavadní výsledky studia únavové pevnosti a mechanizmů porušování při jednoosém namáhání získat v kontextu se světovými poznatky v oblasti víceosé napjatosti hlubší, zpřesněné údaje o mechanizmu poškozovánístrojních častí vyráběných z konstrukčních uhlíkových ocelí. Kombinované namáhání bude vyvoláváno simultánním harmonickým zatěžováním zkušebních vzorků v synchronizovaných režimech tah-tlak a krut. Proměnnými parametry budou poměr mezi normální a smykovosložkou napětí a jejich fázový posuv. Na základě teoretického řešení lokálního napěťového stavu v oblasti koncentrátoru napětí s využitím experimentálních dat bude možno formulovat kriteria mezního stavu za specifikovaných podmínek. Lokální napětí vypočtená metodou konečných elementů pro víceosou napjatost při různých poměrech smykových a normálních složek umožní stanovit efektivní hodnoty součinitele koncentrace napětí. To umožní zpřesnit stávající metody predikce únavové životnosti strojních komponent.

Pracovníci na projektu