Termodynamická identifikace nestabilit při statickém zatěžování těles s defekty

  • Číslo projektu: 106/99/1467
  • Řešení: 1999 - 2001
  • Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
  • Řešitel: Ing. Jaroslava Zemánková, CSc.
  • Příjemce: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.

Anotace

Pomocí experimentu a numerické simulace byla v r. 1995-97 testována nová koncepce identifikace lomové nestability zatěžovaných těles z tvárného materiálu s trhlinami. Nový model je založen na revizi Griffithovy termodynamické lomové koncepce a na zjednodušené představě o fungování principu maximální rychlosti disipace energie v monotonně zatěžovaných tělesech s defekty. Model se prokázal jako funkční, s potřebou rozlišení nestability plastické a lomové. To je cílem předkládaného projektu, kteréhoby mělobýt dosaženo upřesněním numerického modelování chování materiálu při velkých plastických deformacích před dolomem.

Pracovníci na projektu