Teoreticko-experimentální výzkum predikce porušování konstrukcí s makrotrhlinami

  • Číslo projektu: 101/97/0399
  • Řešení: 1997 - 1999
  • Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
  • Řešitel: prof. Ing. František Plánička, CSc.
  • Příjemce: Západočeská univerzita v Plzni

Anotace

Projekt je zaměřen na posuzování mezních stavů ocelových součástí s makrotrhlinami a predikci jejich chování v důsledku mechanického nebo termomechanického jednorázového a opakovaného provozního zatížení. Sleduje ověření možnosti aplikace kriteria hustoty deformační energie na predikci velikosti kritického napětí vedoucího k iniciaci a šíření thlin v tělesech a porovnání numerických výsledků s experimentálně získanými hodnotami. Dále je orientován na rozvoj a aplikaci softwarových prostředků, umožňujícících řešení šíření trhlin a jejich chování při cyklickém zatěžování při uvažování izotropního, kinematického a kombinovaného zpevňování materiálu.

Pracovníci na projektu