Šíření vln a degradační procesy v anizotropních laminátech

  • Číslo projektu: IAA200760611
  • Řešení: 2006 - 2010
  • Poskytovatel: Akademie věd České republiky
  • Řešitel: Jan Červ
  • Příjemce: Západočeská univerzita v Plzni

Anotace

Projekt je zaměřen na vysvětlení jevů spojených se šířením vln v anizotropních laminátech a eventuálně též v kovových strukturách. Úsilí bude směřovat k objasnění fyzikálních vlastností vln Rayleighova typu, které se šíří v běžně se vyskytujících anizotropních strukturách, majících ortotropní, příčně izotropní a kubickou materiálovou symetrii. V této etapě se bude předpokládat, že vnitřní materiálová struktura bude mít dopad pouze na makromechanické vlastnosti prostředí. Současně bude pozornost věnovánavzniku porušení a následnému poškození pásových vzorků (s koncentrátory napětí) vytvořených z jedné či několika vrstev materiálu. Výzkum se rovněž zaměří na vyšetřování nestacionární napjatosti laminátových desek zatížených nízkorychlostním rázem. Při řešení se budou kombinovat analytické, numerické a experimentální metody. Pro predikci porušení bude užito Puckovo a LaRC02 kriterium. Ukáže-li se to nezbytné, budou tato kriteria modifikována.

Pracovníci na projektu