Predikce J-R křivek, plastických a lomových nestabilit s užitím konstitutivních relací na bázi dutinových modelů

  • Číslo projektu: GA101/03/0731
  • Řešení: 2003 - 2005
  • Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
  • Řešitel: prof. Ing. Vladislav Laš, CSc.
  • Příjemce: Západočeská univerzita v Plzni

Anotace

Projekt je zaměřen do oblasti nelineární lomové mechaniky. Hlavním cílem je vytvořit metodiku pro stanovení J-R křivek pro tvárný materiál při použití numerické simulace. Aby tyto křivky odpovídaly realitě, je třeba použít vhodný model - konstitutivní vztah pro popis chování materiálu v okolí čela trhliny. Ukazuje se, že bude nutno použít mikromechanický dutinový model zahrnující vliv hydrostatické složky napjatosti. Předpokládá se vytvoření subroutine a její impementace do programového baliku MKP. Ověřování vhodnosti modelu bude provedeno pomocí experimentu tak, že bude sledovat celý rozsah lomů od křehkého až po tvárný. Bude se jednat o vzorky z téhož materiálu s různou hodnotou stísnění. Dále bude vytvořena metodika experimentů pro stanovení některých materiálových parametrů, které budou obsaženy v dutinovém modelu. Důležitost vytvoření metodiky stanovení J-R křivek pomocí numerické simulace spatřujeme v tom, že tyto křivky budou zřejmě v nejbližší době sloužit jako charakteristiky lomové houževnatosti.

Pracovníci na projektu