Numerická simulace a experimentální verifikace poškození těles z kompozitních materiálů

  • Číslo projektu: GP101/07/P059
  • Řešení: 2007 - 2009
  • Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
  • Řešitel: Ing. Tomáš Kroupa, Ph.D.
  • Příjemce: Západočeská univerzita v Plzni

Anotace

Podstatou navrhovaného projektu je: Detailně popsat a analyzovat z literatury dosud publikované způsoby modelování porušení kompozitních materiálů a laminátů. Vymezit oblasti platnosti a vhodnost použití jednotlivých přístupů k modelování porušení laminátů zejména v závislosti na druhu zatížení materiálu. Analyzovat výhody a nevýhody obou přístupů (Lomové mechaniky a přístupu s užitím kritérií porušení) popřípadě vyhodnotit možnosti kombinace obou přístupů.Aplikovat vhodné přístupy na statické i dynamické problémy. Výsledky verifikovat experimentem. Při nevyhovujících výsledcích se pokusit modifikovat zvolené přístupy. V případě nutnosti navrhnout nový způsob modelování porušení CFRP laminátů (např. nové kritérium porušení). Vybraná současná popř. nově vytvořená kritéria porušení implementovat do vybraných programových balíků pro výpočet pomocí metody konečných prvků (MSC.MARC, ABAQUS atp.)Prezentovat získané výsledky před vědeckou veřejností na zahraničních i domácích konferencích

Pracovníci na projektu