Modelování mechanických vlastností vybraných živých tkání od buněčné úrovně

  • Číslo projektu: GA106/05/0219
  • Řešení: 2005 - 2007
  • Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
  • Řešitel: doc. Dr. Miroslav Holeček, RNDr.
  • Příjemce: Západočeská univerzita v Plzni

Anotace

Navrhovaný projekt si klade za cíl modelovat metodou tzv. škálových přístupů (viz navrhovatelem v současnosti řešený grant GAČR 106/02/1357 "Rozvoj škálové kontinuální termodynamiky s aplikacemi v biologii a biomechanice") mechanické vlastností vybranýchtkání živých organismů tak, aby ve výsledném kontinuálním modelu těchto tkání vystupovaly parametry, které reprezentují stav buněčného cytoskeletu. K modelování cytoskeletu budeme používat jak tensegritický tak kontinuální přístup. Výsledné modely tkáníbudeme testovat měřením mechanických vlastností makroskopických vzorků těchto tkání s různě pozměňovanou strukturou (např. vyřazováním jednotlivých složek cytoskeletu). Mikrostrukturu tkání budeme přitom histologicky studovat a vyhodnocovat modernímistereologickými metodami. Dosažené výsledky a otestované modely pak použijeme na modelování mechaniky cévních stěn při fyziologickém zatížení včetně možných vlivů různých degenerativních změn na buněčné úrovni.

Pracovníci na projektu