Modelování, analýza a optimalizace rázových dějů v rozsáhlých rotujících vázaných systémech

  • Číslo projektu: GPP101/11/P457
  • Řešení: 2011 - 2013
  • Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
  • Řešitel: Ing. Miroslav Byrtus, Ph.D.
  • Příjemce: Západočeská univerzita v Plzni

Anotace

Cílem navrhovaného projektu je vývoj metod pro modelování, dynamickou analýzu a optimalizaci rázových jevů rozsáhlých rotujících vázaných systémech vzhledem k interakci mezi rotujícími a statorovými částmi. Pro modelování rázových jevů budou odvozeny nové modely zubových a ložiskových vazeb zahrnující vazební vůle a budou začleněny do komplexního modelu rotujícího systému. Využitím již známých analytických metod budou navrženy nové přístupy pro dynamickou analýzu a redukci počtu stupňů volnosti využitím nelineárních normálních módů (NNNs) pro rozsáhlé rotující vázané systémy. Bude zkoumán vliv rázových pohybů ve vazbách a odpovídajících nelineárních jevů na interakci rotujících částí a statoru pro různé druhy polyharmonického buzení, především pro vnitřní kinematické a parametrické buzení v zubových a ložiskových vazbách. Využitím navržených metod pro dynamickou analýzu bude metodika modelování doplněna o optimalizační metody s ohledem na minimalizaci kmitání vybraných komponent.

Pracovníci na projektu