Matematické modelování dvourozměrného turbulentního proudění stlačitelné tekutiny s aplikací na šroubové stroje

  • Číslo projektu: GP101/03/P090
  • Řešení: 2003 - 2005
  • Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
  • Řešitel: doc. Ing. Jan Vimmr, Ph.D.
  • Příjemce: Západočeská univerzita v Plzni

Anotace

Podstatou navrhovaného projektu je zpracování metodiky numerického modelování problémů dvourozměrného turbulentního proudění stlačitelné vazké tekutiny ve vnitřní aerodynamice. Při řešení turbulentního proudění se vychází ze středovaných Navierových-Stokesových rovnic doplněných vhodným modelem turbulence. Velmi často se používají modely turbulence založené na představě o turbulentní vazkosti jako jsou algebraické modely turbulence nebo dvouparametrické k-epsilon modely turbulence s transportními rovnicemi pro turbulentní energii a rychlost disipace. Smyslem navrhovaného projektu je nejprve detailně popsat dostupné algebraické modely turbulence, zejména modely Cebeciho-Smithe a Baldwina-Lomaxe včetně jejich úprav, a dále pak dvourovnicový k-epsilon model turbulence společně s možnostmi jejich použití pro řešení různých úloh ve vnitřní aerodynamice. Hlavním cílem projektu je navrhnout vhodnou algoritmizaci a vytvořit vlastní programové vybavení pro numerické řešení problémů dvourozměrného turbuletního proudění stlačitelné tekutiny ve vnitřní aerodynamice užitím výše zmíněných modelů turbulence a na základě dosažených výsledků numerického řešení vybrané testovací úlohy provést porovnání uvedených modelů turbulence a jejich případnou analýzu. Konkrétním výsledkem projektu by měla být aplikace navrženého postupu numerického modelování turbulentního proudění namírně zjednodušený problém z oblasti šroubových strojů.

Pracovníci na projektu