Izolační konstrukční prvky pro elektrotechniku - IZOKON

  • Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004661
  • Řešení: 2016 - 2017
  • Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
  • Řešitel: Richard Pavlica
  • Příjemce: 5M, s.r.o.

Anotace

Strategickým cílem projektu je vytvořit izolační kompozitní konstrukci, která bude sloužit jako náhrada ocelové profilové konzole a zároveň i izolátoru v sítích VN pro stejnosměrné a střídavé napětí. Dílčí cíle projektu: 1. Konsolidace požadavků vyplývajících z norem a obecných zásad pro návrh vedení VN 2. Předběžný design konstrukce s ohledem na shromážděné požadavky 3. Analýza základních materiálových vlastností uvažované skladby kompozitu 4. Návrh konstrukce z hlediska mechanických a elektrických vlastností 5. Výroba testovacího modelu izolační kompozitní konstrukce 6. Testování modelu z hlediska mechanických, elektrických a klimatických vlastností 7. Shrnutí výsledků testů a z toho vyplývající případná úprava designu 8. Příprava finální verze prototypu 9. Ochrana duševního vlastnictví

Pracovníci na projektu