Dynamická analýza a optimalizace uložení komponent a potrubních systémů energetických soustav s vazkými tlumiči

  • Číslo projektu: 101/00/0345
  • Řešení: 2000 - 2002
  • Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
  • Řešitel: prof. Ing. Vladimír Zeman, DrSc.
  • Příjemce: Západočeská univerzita v Plzni

Anotace

Cílem projektu je vyvinout experimentem podpořené a počítačově orientované metody, algoritmy a programové prostředky pro analýzu kmitání a dynamické napjatosti komponent a potrubních systémů ve vzájemné interakci. Hlavními uvažovanými zdroji buzení jsoutlakové pulsace generované oběhovými čerpadly a jevy způsobenými prouděním média v potrubí a kinematické buzení typu seizmicity. Výstupem dynamické analýzy budou veličiny determinující životnost a spolehlivost komponent a potrubních systémů. Tyto veličinbudou využitelné i pro plánování a realizaci diagnostických měření a pro specifikaci a interpretaci výsledku předprovozních měření při uvádění energetických soustav do provozu. Následně budou vyvinuty algoritmy, které umožní optimalizovat rozmístění a parametry pružných podpěr a pružně-viskózních tlumičů potrubních větví z hlediska dynamické odezvy vyvolané shora uvedenými typy buzení.

Pracovníci na projektu