Dynamická analýza a optimalizace komplexních mechanických systémů

  • Číslo projektu: 101/97/0410
  • Řešení: 1997 - 1999
  • Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
  • Řešitel: prof. Ing. Vladimír Zeman, DrSc.
  • Příjemce: Západočeská univerzita v Plzni

Anotace

Cílem projektu je vyvinout počítačově orientované metody, algoritmy a programové prostředky pro analýzu dynamických vlastností a optimalizaci návrhových parametrů rozsáhlých dynamicky zatěžovaných mechanických systémů složených ze subsystémů. Subsystémyjsou vázány lineárními, časově vaiantními a nelineárními diskrétními vazbami. Kmitání systému je vybuzeno vnitřními i vnějšími zdroji buzení. Metodika je založena na modální analýze subsystémů diskretizovaných MKP, modelování vazeb, kondenzaci, metodě modální syntézy, analýze dynamické citlivosti a metodách parametrické optimalizace. Metoda dynamické syntézy bude ověřena přímou integrací modelu systému v časové oblasti.

Pracovníci na projektu