Analytické, numerické a experimentální vyšetřování nestacionární napjatosti ve viskoelastickém kotouči

  • Číslo projektu: GP101/09/P082
  • Řešení: 2009 - 2011
  • Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
  • Řešitel: Ing. Vítězslav Adámek, Ph.D.
  • Příjemce: Západočeská univerzita v Plzni

Anotace

Navrhovaný projekt je zaměřen do oblasti vyšetřování nestacionárních vlnových dějů v tělesech s jednoduchou geometrií. Konkrétně bude věnována pozornost nestacionární napjatosti v tenkém izotropním viskoelastickém kotouči, která je vyvolána osamělým radiálním buzením v rovině kotouče. Při řešení bude použit přístup analytický, numerický i experimentální. Na základě porovnání všech získaných výsledků bude ověřena přesnost jednotlivých řešení a dále budou analyzovány vlnové jevy ve studovaném tělese. Porovnáním získaných výsledků s výsledky pro elastický kotouč bude diskutován vliv viskozity použitého materiálu. Výsledkem tohoto projektu bude získání analytického a numerického řešení daného problému pro různé diskrétní materiálové modely. Tato řešení, společně s výsledky provedeného experimentu, mohou být dále využity např. při identifikaci materiálových parametrů, nebo jako východisko pro řešení viskoelastických anizotropních úloh apod.

Pracovníci na projektu