Ukončené projekty

Projekty ukončené v roce 2022

Aplikace moderních technologií v medicíně a průmyslu

 • Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007280
 • Doba řešení: 2018 - 2022
 • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Cílem výzkumného projektu je vytvoření metodik a algoritmů pro další zpřesnění matematického a experimentálního modelování vybraných typů tkání a biologických tekutin. Projekt zahrnuje...

Detail projektu

VaV inteligentních komponent pokročilých technologií pro plzeňskou metropolitní oblast (InteCom)

 • Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007267
 • Doba řešení: 2018 - 2022
 • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Projekt InteCom je zaměřen na výzkumu, vývoj a laboratorní ověření inteligentních komponent v aplikačních oblastech NIP I – „Pokročilé stroje a technologie pro silný a globálně konkurenceschopný průmysl“...

Detail projektu

Mechatronické tensegrity pro energeticky efektivní lehké roboty

 • Číslo projektu: 20-21893S
 • Doba řešení: 2020 - 2022
 • Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

Cílem projektu je výzkum nových energeticky efektivních lehkých robotů tvořených mechatronickými tensegritami. Snahou je náhrada seriových robotů tensegritními mechanismy a udržení velkého bezkolizního pracovního prostoru při podstatném zlepšení poměru mezi tuhostí a hmotností...

Detail projektu

Projekty ukončené v roce 2021

Dynamika a nelineární chování pokročilých kompozitních struktur; modelování a optimalizace

 • Číslo projektu: 19-04956S
 • Doba řešení: 2019 - 2021
 • Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

Projekt je zaměřen na modelování dynamické odezvy speciálních periodických mikrostruktur či gradovaných struktur z konvenčních materiálů. Kromě nelineárních termomechanických interakcí při dynamickém zatížení (velkých deformacích, jednostranných kontaktech a interakcích...

Detail projektu

Projekty ukončené v roce 2020

Experimentální a výpočtové modelování proudění nenewtonských kapalin s dispergovanými částicemi a volnou hladinou

 • Číslo projektu: 18-25734S
 • Doba řešení: 2018 - 2020
 • Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

Projekt se zabývá prouděním kapalin s volnou hladinou při procesu lití pryskyřic s příměsemi vlivem objemových sil. Hlavní pozornost je věnována složitým fyzikálním jevům jako nestlačitelné proudění...

Detail projektu

PUNTIS - Podpora udržitelnosti centra NTIS - Nové technologie pro informační společnost

 • Číslo projektu: LO1506
 • Doba řešení: 2015 - 2020
 • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Hlavními cíli projektu PUNTIS jsou trvalý rozvoj výzkumného centra, plnohodnotné využívání a částečná obnova a modernizace vybudované infrastruktury; podpora Centra jako evropsky významného výzkumného...

Detail projektu

Projekty ukončené v roce 2019

Nelineární dynamika rotujících systémů s uvažováním nestabilit v olejovém filmu s důrazem na lokální jevy

 • Číslo projektu: 17-15915S
 • Doba řešení: 2017 - 2019
 • Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

Projekt je zaměřen na výzkum nelineární dynamiky rotujících systémů uložených na kluzných ložiskách, u nichž se předpokládá nestabilní chování. Cílem projektu je najít a zmapovat...

Detail projektu

Akustika kapalin v periodických mikroarchitekturách

 • Číslo projektu: 17-01618S
 • Doba řešení: 2017 - 2019
 • Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

Projekt se bude zabývat šířením akustických vln v kapalinách vyplňujících periodické elastické struktury s charakteristickými rozměry v řádech mikrometrů. Budou experimentálně zkoumány interakce...

Detail projektu

Vývoj procesů použitelných při vývoji a výrobě komponent pro kosmický průmysl

 • Číslo projektu: FV10400
 • Doba řešení: 2016 - 2019
 • Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Projekt je rozdělen na dvě základní linie: 1. Vývoj technologie výroby přesných kompozitních hmotnostně kritických sendvičových panelů pro kosmický a letecký průmysl. Vysoká tuhost a pevnost kompozitních sendvičových...

Detail projektu

Pevnostní výpočty

 • Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_054/0009202
 • Doba řešení: 2017 - 2019
 • Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Odborníci společnosti ATMOS vývoj s.r.o. navrhují nové produkty či jejich částí, nejčastěji se jedná o konstrukční návrhy strojů a zařízení. Tyto činnosti hodlá společnost dále zkvalitnit začleněním...

Detail projektu

Centrum výzkumu a experimnetálního vývoje spolehlivé energetiky

 • Číslo projektu: TE01020068
 • Doba řešení: 2012 - 2019
 • Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky

Projekt si klade za cíl přispět ke zvýšení účinnosti, prodloužení životnosti, provozní spolehlivosti, bezpečnosti a efektivnosti energetických zařízení klasických i jaderných elektráren. Výzkum...

Detail projektu

Projekty ukončené v roce 2018

MOTORIST-MOTOrcycle Rider Integrated Safety2

 • Číslo projektu: FP7-ITN-608092
 • Doba řešení: 2014 - 2018
 • Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION

Powered Two Wheelers (PTWs) are an efficient and flexible transport system and their use is beneficial especially in the more and more congested European cities. Unfortunately the PTW riders are exposed to a high risk of becoming a victim in a crash mainly due to the difficulty to control a PTW under...

Detail projektu

Homogenizace a víceškálové výpočetní modelování proudění a nelineárních interakcí v porézních inteligentních prostředích

 • Číslo projektu: GA16-03823S
 • Doba řešení: 2016 - 2018
 • Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

Projekt se zabývá homogenizací a výpočetními metodami pro víceškálové modelování porézních deformovatelných kontinuí nasycených tekutinou s vlivem nelinearit způsobených vnitřním...

Detail projektu

Aeroelastické vazby a dynamické chování rotačně periodických těles

 • Číslo projektu: GA16-04546S
 • Doba řešení: 2016 - 2018
 • Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

Aerodynamické síly v areoelastických vazbách jsou častou příčinou samobuzného kmitání rotačně periodických systémů. Projekt je proto zaměřen na numerické a experimentální řešení dynamiky...

Detail projektu

Software pro matematické modelování proudění tekutin

 • Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_013/0004517
 • Doba řešení: 2016 - 2018
 • Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Cílem projektu je rozšířit nabídku společnosti Ardat Systems s.r.o. o vlastní softwarový nástroj umožňující efektivní výpočet proudění stlačitelných tekutin kolem lopatek parních turbín....

Detail projektu

Projekty ukončené v roce 2017

Vícestupňové lehké mechanismy s aktivními strukturami

 • Číslo projektu: GA15-20134S
 • Doba řešení: 2015 - 2017
 • Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

Vícestupňové mechanismy rozšířené o přídavné aktivní struktury mohou významně zvýšit přesnost polohování a operační rychlost pracovních členů oproti základním paralelním...

Detail projektu

Izolační konstrukční prvky pro elektrotechniku - IZOKON

 • Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004661
 • Doba řešení: 2016 - 2017
 • Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Strategickým cílem projektu je vytvořit izolační kompozitní konstrukci, která bude sloužit jako náhrada ocelové profilové konzole a zároveň i izolátoru v sítích VN pro stejnosměrné a střídavé...

Detail projektu

Výzkum a řízení účinků nestabilit v parních turbosoustrojích

 • Číslo projektu: TA04020613
 • Doba řešení: 2015 - 2017
 • Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky

Hlavním cílem projektu je vyvinutí nové metodiky pro posouzení a pochopení vlivu ucpávek na chování parních turbosoustrojí. Tato metodika umožní komplexně řešit problémy související s...

Detail projektu

Projekty ukončené v roce 2016

Modelování šíření akustických vln v silně heterogenních prostředích; víceškálové numerické a analytické přístupy

 • Číslo projektu: GAP101/12/2315
 • Doba řešení: 2012 - 2016
 • Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

Projekt se zabývá modelováním šíření vln v heterogenních prostředích obsahující alespoň dvě materiálové komponenty s velmi odlišnými vlastnostmi, jako jsou phononické elastické...

Detail projektu

Výzkum materiálů při vakuovém lití a optimalizace procesů pomocí matematického a fyzikálního modelování

 • Číslo projektu: TA03010990
 • Doba řešení: 2013 - 2016
 • Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky

Předkládaný projekt řeší problematiku v oblasti AV a EV vakuového lití malých sérií (koncept LVM). Cílem projektu je získat detailní teoretickou i praktickou znalost procesů spojených s vakuovým litím,...

Detail projektu

Projekty ukončené v roce 2015

Zvyšování resekability maligních ložiskových procesů pomocí metod zpřesňujících měření perfúzních parametrů zbytkového jaterního parenchymu

 • Číslo projektu: NT13326
 • Doba řešení: 2012 - 2015
 • Poskytovatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Vytvoření modelu jaterní perfúze, který by umožnil přesné stanovení jaterních segmentů a subsegmentů na základě skutečného proporcionálního cévního zásobování (perfúze) jaterního...

Detail projektu

Stavebnicový systém mostních konstrukcí z pokročilých kompozitních materiálů

 • Číslo projektu: TA02010501
 • Doba řešení: 2012 - 2015
 • Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky

Projekt se zabývá vývojem stavebnicového systému mostních konstrukcí z kompozitů. Tyto konstrukce naleznou uplatnění jako lávky na cyklostezkách, nadchody nad komunikacemi, přechody mezi budovami, revizní mostní...

Detail projektu

Projekty ukončené v roce 2014

Návrh inteligentních kompozitních struktur

 • Číslo projektu: GAP101/11/0288
 • Doba řešení: 2011 - 2014
 • Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

Projekt se věnuje problematice monitorování stavu kompozitových konstrukcí za pomoci zabudovaných aktivních a pasivních prvků ve formě piezoelektrických senzorů a aktuátorů. Bude navržen monitorovací systém, který...

Detail projektu

Projekty ukončené v roce 2013

Modelování, analýza a optimalizace rázových dějů v rozsáhlých rotujících vázaných systémech

 • Číslo projektu: GPP101/11/P457
 • Doba řešení: 2011 - 2013
 • Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

Cílem navrhovaného projektu je vývoj metod pro modelování, dynamickou analýzu a optimalizaci rázových jevů rozsáhlých rotujících vázaných systémech vzhledem k interakci mezi rotujícími...

Detail projektu

Výzkum dynamických vlastností a optimalizace složitých rotujících soustav s nelineárními vazbami a materiály o vysokém útlumu

 • Číslo projektu: GA101/09/1166
 • Doba řešení: 2009 - 2013
 • Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

Cílem navrhovaného projektu je výzkum dynamických vlastností složitých rotujících mechanických soustav s pasivními a aktivními členy tlumení vibrací s uvažováním vlivu odstředivých a...

Detail projektu

Metodika návrhu olejovývh separátorů

 • Číslo projektu: 5200/0020/12
 • Doba řešení: 2012 - 2013
 • Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Jedná se o smluvní výzkum pro splečnost ATMOS Chrást, s.r.o. realizovaný centrem NTIS (Výzkumný program P3) Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Výzkum byl rozdělen do dvou částí. První...

Detail projektu

Experimentální chirurgie - nové technologie v medicíně

 • Číslo projektu: 1.07/2.2.00/15.0049
 • Doba řešení: 2011 - 2013
 • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Cílem projektu je seznámit studenty s možnostmi, které chirurgii nabízí ostatní vědecké disciplíny a to nejen teoretické, a předložit jim moderní chirurgickou léčbu jako komplexně pojímavý souhrn znalostí...

Detail projektu

Projekty ukončené v roce 2012

Mikrostrukturálně orientované hierarchické modelování prokrvení mozku pro vyhodnocení CT perfúzního vyšetření

 • Číslo projektu: GA106/09/0740
 • Doba řešení: 2009 - 2012
 • Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

Projekt je zaměřen na vývoj modelů proudění v porézních médiích s hierarchickým uspořádáním kanálů, které odráží strukturu perfúzního systému mozku. Bude využita metoda homogenizace...

Detail projektu

Projekty ukončené v roce 2011

Tvorba softwaru s uživatelským prostředím pro vyhodnocování mechanických měření měkkých tkání

 • Číslo projektu: GP106/09/P226
 • Doba řešení: 2009 - 2011
 • Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

(i) Zmapovat problematiku mechanických měření měkkých tkání: typy testů, závislosti síla-deformace. (ii) Seznámit se s tvorbou programů v moderním programovacím jazyce Python. (iii) Navrhnout a vytvořit uživatelsky přátelskou...

Detail projektu

Analytické, numerické a experimentální vyšetřování nestacionární napjatosti ve viskoelastickém kotouči

 • Číslo projektu: GP101/09/P082
 • Doba řešení: 2009 - 2011
 • Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

Navrhovaný projekt je zaměřen do oblasti vyšetřování nestacionárních vlnových dějů v tělesech s jednoduchou geometrií. Konkrétně bude věnována pozornost nestacionární napjatosti v tenkém izotropním...

Detail projektu

Výzkum nových principů mechanických a biomechanických systémů s inteligentním chováním

 • Číslo projektu: GD101/08/H068
 • Doba řešení: 2008 - 2011
 • Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

Cílem je vytvořit tým 20 studentů ČVUT a ZČU, který by měl efektivní vzdělávací program. V rámci disertačních prací by vytvářel nové mechanické systémy z prvků chytrých kompozitních materiálů...

Detail projektu

Modelování šíření vln v tělesech a heterogenních prostředí s uvažováním linárních, nelineárních a víceškálových jevů metodou konečných prvků

 • Číslo projektu: GA101/07/1471
 • Doba řešení: 2007 - 2011
 • Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

Projekt je zaměřen na modelování šíření vln v heterogenních prostředích metodou konečných prvků. Cílem je zpřesnění existujících MKP modelů pro řešení dynamických přechodových...

Detail projektu

Vliv mikroskopického uspořádání tkání a funkce buněčného cytoskeletu na mechanické vlastnosti živých tkání

 • Číslo projektu: GA106/09/0734
 • Doba řešení: 2009 - 2011
 • Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

Navrhovaný projekt si klade za cíl modelovat mechanické vlastnosti živých tkání metodou škálových přístupů (mikrokontinuální teorie, metoda reprezentativního objemového elementu) tak, aby ve výsledném...

Detail projektu

Metoda optimálního nastavení rotace femorální komponenty totální endoprotézy kolenního kloubu bez náhrady čéšky a její vliv na redukci patelárních komplikací

 • Číslo projektu: NS9726
 • Doba řešení: 2009 - 2011
 • Poskytovatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Cílem projektu je výrazně snížit patelární komplikace po aloplastice kolenního kloubu totální endoprotézou bez náhrady čéšky, a to optimálním nastavením rotace femorální i tibální...

Detail projektu

Predikce poruch heterogenních materiálů, komponent mechanických a biomechanických systémů

 • Číslo projektu: MSM4977751303
 • Doba řešení: 2005 - 2011
 • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Výzkumný záměr je zaměřen na zkoumání procesů porušení heterogenních materiálů a vybraných komponent mechanických a biomechanických systémů. Procesy porušení budou zkoumány komplexně...

Detail projektu

Projekty ukončené v roce 2010

Šíření vln a degradační procesy v anizotropních laminátech

 • Číslo projektu: IAA200760611
 • Doba řešení: 2006 - 2010
 • Poskytovatel: Akademie věd České republiky

Projekt je zaměřen na vysvětlení jevů spojených se šířením vln v anizotropních laminátech a eventuálně též v kovových strukturách. Úsilí bude směřovat k objasnění fyzikálních vlastností...

Detail projektu

MYMOSA-MotorcYcle and MOtorcyclist SAfety

 • Číslo projektu: FP6-035965-1
 • Doba řešení: 2006 - 2010
 • Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION

The overall objective of the research project is the improvement of PTW safety and riders safety leading to a significant reduction of injuries and fatalities of motorcyclists. This objective will be reached by generation of know-how (accidentology, accident dynamics, biomechanics), development of...

Detail projektu

Predikce poškození a zbytkové pevnosti kompozitivních materiálů s využitím piezoelektrických senzorů a aktuátorů

 • Číslo projektu: GP101/08/P091
 • Doba řešení: 2008 - 2010
 • Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

Předkládaný projekt se zabývá problematikou monitorování stavu kompozitových (laminátových) konstrukcí za pomoci zabudovaných aktivních a pasivních piezoelektrických senzorů a aktuátorů. Jedná...

Detail projektu

Teoretický a experimentální výzkum transonického proudění v úzkých mezerách a mikrokanálech

 • Číslo projektu: GA101/08/0623
 • Doba řešení: 2008 - 2010
 • Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

Projekt se zabývá velice aktuální problematikou proudění stlačitelné vazké tekutiny ve velmi úzkých mezerách a dlouhých mikrokanálech při nadkritických tlakových spádech. Podstatou navrhovaného...

Detail projektu

Výzkum pevnosti a dynamiky rotoru nové generace velkých asynchronních motorů

 • Číslo projektu: 2A-2TP1/139
 • Doba řešení: 2007 - 2010
 • Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Základní a aplikovaný výzkum elektrických a dynamických jevů na rotorech velkých asynchronních elektromotorů. Na tyto práce navazuje základní výzkum vlastností materiálu. Popis buzení elektromotoru,...

Detail projektu

Projekty ukončené v roce 2009

Numerická simulace a experimentální verifikace poškození těles z kompozitních materiálů

 • Číslo projektu: GP101/07/P059
 • Doba řešení: 2007 - 2009
 • Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

Podstatou navrhovaného projektu je: Detailně popsat a analyzovat z literatury dosud publikované způsoby modelování porušení kompozitních materiálů a laminátů. Vymezit oblasti platnosti a vhodnost použití jednotlivých...

Detail projektu

Modelování vysokofrekvenčního kmitání a vyzařovaného hluku vázaných rotujících systémů s poddajným statorem

 • Číslo projektu: GP101/07/P231
 • Doba řešení: 2007 - 2009
 • Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

Cílem projektu bude vyvinout nové metody pro modelování vysokofrekvečního kmitání a analýzu vyzařovaného hluku vázaných rotujících systémů s uvažováním poddajného statoru. Nově...

Detail projektu

Projekty ukončené v roce 2008

Aplikace konstrukční mechaniky a biomechaniky v dopravě pro zvyšování pasivní bezpečnosti a komfortu cestujících

 • Číslo projektu: FT-TA/024
 • Doba řešení: 2004 - 2008
 • Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Projekt reaguje na moderní trendy v konstruování a vývoji silničních a kolejových vozidel a stále se zpřísňující požadavky na jejich pasivní bezpečnost. Řčšení je postaveno na kombinaci počítačové...

Detail projektu

Projekty ukončené v roce 2007

Modelování mechanických vlastností vybraných živých tkání od buněčné úrovně

 • Číslo projektu: GA106/05/0219
 • Doba řešení: 2005 - 2007
 • Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

Navrhovaný projekt si klade za cíl modelovat metodou tzv. škálových přístupů (viz navrhovatelem v současnosti řešený grant GAČR 106/02/1357 "Rozvoj škálové kontinuální termodynamiky s aplikacemi v...

Detail projektu

Numerické a experimentální vyšetřování chování tenkostěnných vlákny vyztužených kompozitů

 • Číslo projektu: 9-06-8
 • Doba řešení: 2006 - 2007
 • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

The project is aimed at the behavior of fiber-reinforced composite materials which are nowadays necessary components of modern structures mainly in automotive, aeronautic and marine industries.

Detail projektu

Projekty ukončené v roce 2006

Biomechanika horních cest močových a jejich vazba na dolní část močového traktu

 • Číslo projektu: GA106/04/0201
 • Doba řešení: 2004 - 2006
 • Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

Cílem projektu je vyvinout experimentem podpořené a počítačově orientované metody, algoritmy a programové prostředky pro analýzu, popř. syntézu, vlastností tkání a orgánů horních cest močových se zaměřením...

Detail projektu

Projekty ukončené v roce 2005

Matematické modelování dvourozměrného turbulentního proudění stlačitelné tekutiny s aplikací na šroubové stroje

 • Číslo projektu: GP101/03/P090
 • Doba řešení: 2003 - 2005
 • Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

Podstatou navrhovaného projektu je zpracování metodiky numerického modelování problémů dvourozměrného turbulentního proudění stlačitelné vazké tekutiny ve vnitřní aerodynamice. Při řešení...

Detail projektu

Predikce J-R křivek, plastických a lomových nestabilit s užitím konstitutivních relací na bázi dutinových modelů

 • Číslo projektu: GA101/03/0731
 • Doba řešení: 2003 - 2005
 • Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

Projekt je zaměřen do oblasti nelineární lomové mechaniky. Hlavním cílem je vytvořit metodiku pro stanovení J-R křivek pro tvárný materiál při použití numerické simulace. Aby tyto křivky odpovídaly realitě,...

Detail projektu

Teplotní deformace šroubového kompresoru se vstřikováním vody

 • Číslo projektu: 2004/11-A32p18
 • Doba řešení: 2004 - 2005
 • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Teplotní deformace šroubového kompresoru se vstřikováním vody-spolupráce s Technische Universität Wien - Rakousko

Detail projektu

Numerická simulace a experimentální verifikace chování kompozitních skořepin

 • Číslo projektu: 09-2004-05
 • Doba řešení: 2004 - 2005
 • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Numerická simulace a experimentální verifikace chování kompozitních skořepin-spolupráce s Universitou v Mariboru - Slovinsko

Detail projektu

Projekty ukončené v roce 2004

Modelování mechanického chování močového měchýře a uretry během mikce

 • Číslo projektu: 106/03/D007
 • Doba řešení: 2003 - 2004
 • Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

Tato práce spojuje biomechaniku a urodynamiku. Jejím cílem je model dolních cest močových (tj. komplex močového měchýře a uretry) během mikce. Zde navazuje na disertační práci Fanny Moravcové, která pojednávala...

Detail projektu

Mikrofázová separace a vlastnosti supramolekulárních polymerních systémů

 • Číslo projektu: GA203/02/0653
 • Doba řešení: 2002 - 2004
 • Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

V navrhovaném projektu bude zkoumána příprava, mikrofázová separace a fyzikální vlastnosti nových supramolekulárních polymerních materiálů. Budou studovány blokové polymery na bázi polystyrenu,...

Detail projektu

Rozvoj škálové kontinuální termodynamiky s aplikacemi v biologii a biomechanice

 • Číslo projektu: 106/02/1357
 • Doba řešení: 2002 - 2004
 • Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

Projekt je zaměřen na další rozvoj škálové kontinuální termodynamiky pro konzistentní termodynamický popis živých tkání. Cílem je vytvoření realistického kontinuálního modelu...

Detail projektu

Experimentální modelování proudění v biomechanice člověka

 • Číslo projektu: 1K04008
 • Doba řešení: 2004
 • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Tento projekt se zabývá experimentálním modelováním toku krve krevním řečištěm a toku moči močovým traktem za využití akustických metod poskytovaných přístrojem UVP.

Detail projektu

Modelování, identifikace a optimalizace komplexních mechanických a biomechanických systémů

 • Číslo projektu: MSM 235200003
 • Doba řešení: 1999 - 2004
 • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vývoj počítačově orientovaných metod modelování, identifikace parametrů a optimalizace komplexních mechanických systémů z hlediska kinematických a dynamických vlastností, životnosti a vyzařovaného hluku. Prohloubení...

Detail projektu

Projekty ukončené v roce 2003

Aplikace mnoho-škálového přístupu v biomechanice:v chirurgické praxi, pohyb při sportu

 • Číslo projektu: 03211UH
 • Doba řešení: 2001 - 2003
 • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Tématem spolupráce mezi Laboratoří mechaniky a akustiky v Marseille a Ústavem mezioborových studií v Plzni je mechanika pevných těles a mechanika kontinua. Aplikace jsou zaměřeny do oblasti biomechaniky, zejména na modelování...

Detail projektu

Projekty ukončené v roce 2002

Dynamická analýza a optimalizace uložení komponent a potrubních systémů energetických soustav s vazkými tlumiči

 • Číslo projektu: 101/00/0345
 • Doba řešení: 2000 - 2002
 • Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

Cílem projektu je vyvinout experimentem podpořené a počítačově orientované metody, algoritmy a programové prostředky pro analýzu kmitání a dynamické napjatosti komponent a potrubních systémů ve vzájemné...

Detail projektu

Modelování tkání a orgánů pánevní oblasti se zaměřením na močové ústrojí

 • Číslo projektu: 106/00/1733
 • Doba řešení: 2000 - 2002
 • Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

Cílem projektu je vyvinout experimentem podpořené a počítačově orientované metody, algoritmy a programové prostředky pro analýzu, popř. syntézu, vlastností tkání a orgánů pánevní oblasti se zaměřením...

Detail projektu

Vliv materiálových nelinearit a geometrických nespojitostí na šíření napěťových vln v pevných tělesech

 • Číslo projektu: 101/00/0674
 • Doba řešení: 2000 - 2002
 • Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

Hlavním cílem projektu je určit ovlivnění postupu napěťových vln v pevných tělesech s výraznými nelineárními, resp. s neizotropními vlastnostmi meteriálu za přítomnosti geometrických nespojitostí....

Detail projektu

Analyse der Tempraturdeformationen bei Schraubenverdichtern

 • Číslo projektu: 32p18
 • Doba řešení: 2001 - 2002
 • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Detail projektu

Projekty ukončené v roce 2001

Termodynamická identifikace nestabilit při statickém zatěžování těles s defekty

 • Číslo projektu: 106/99/1467
 • Doba řešení: 1999 - 2001
 • Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

Pomocí experimentu a numerické simulace byla v r. 1995-97 testována nová koncepce identifikace lomové nestability zatěžovaných těles z tvárného materiálu s trhlinami. Nový model je založen na revizi Griffithovy termodynamické...

Detail projektu

Únava strojních komponent při víceosém namáhání se synchronizovanými a fázově posunutými složkami napětí

 • Číslo projektu: 101/99/0103
 • Doba řešení: 1999 - 2001
 • Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

Cílem navrhovaného projektu je v návaznosti na dosavadní výsledky studia únavové pevnosti a mechanizmů porušování při jednoosém namáhání získat v kontextu se světovými poznatky v oblasti...

Detail projektu

Centrum vývoje, výroby a servisu speciálních zařízení pro jadernou energetiku a chemický průmysl

 • Číslo projektu: FB-C3/12 250
 • Doba řešení: 2000 - 2001
 • Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Detail projektu

Projekty ukončené v roce 2000

Matematické modelování svalových tkání

 • Číslo projektu: 106/98/P218
 • Doba řešení: 1998 - 2000
 • Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

Projekt je zaměřen na zpracování metodiky matematického a počítačového modelování chování hladké svalové tkáně při respektování určité úrovně jejich funkčních vlastností....

Detail projektu

Zvýšení užitných vlastností průmyslových vysokootáčkových převodovek

 • Číslo projektu: FA-E3/025/00
 • Doba řešení: 2000
 • Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Detail projektu

Determination of crack driving force in the large deformation zone of mismatch strenght joint

 • Číslo projektu: ME298 228
 • Doba řešení: 2000
 • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Detail projektu

Analyse des Lärmes und der Schwingungen von Schraubenmaschinen und deren Zusammenhänge

 • Číslo projektu: 24p6
 • Doba řešení: 1999 - 2000
 • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Detail projektu

Projekty ukončené v roce 1999

Teoreticko-experimentální výzkum predikce porušování konstrukcí s makrotrhlinami

 • Číslo projektu: 101/97/0399
 • Doba řešení: 1997 - 1999
 • Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

Projekt je zaměřen na posuzování mezních stavů ocelových součástí s makrotrhlinami a predikci jejich chování v důsledku mechanického nebo termomechanického jednorázového a opakovaného provozního...

Detail projektu

Biomechanika dolní části močového traktu

 • Číslo projektu: 106/97/0397
 • Doba řešení: 1997 - 1999
 • Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

Vývoj algoritmů a počítačově orientovaných metod, resp. experimentálních metod, pro analýzu a optimalizaci tvaru a vlastností stěn spodní části močového traktu (dále SČMT) z hlediska jeho interakce s močí...

Detail projektu

Dynamická analýza a optimalizace komplexních mechanických systémů

 • Číslo projektu: 101/97/0410
 • Doba řešení: 1997 - 1999
 • Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

Cílem projektu je vyvinout počítačově orientované metody, algoritmy a programové prostředky pro analýzu dynamických vlastností a optimalizaci návrhových parametrů rozsáhlých dynamicky zatěžovaných mechanických...

Detail projektu

Určení hnací síly v oblasti velkých deformací v případě spoje materiálně rozdílných mechanických vlastností (Česko-slovinská spolupráce)

 • Číslo projektu: ME252
 • Doba řešení: 1998 - 1999
 • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Detail projektu