Vliv mikroskopického uspořádání tkání a funkce buněčného cytoskeletu na mechanické vlastnosti živých tkání

  • Číslo projektu: GA106/09/0734
  • Řešení: 2009 - 2011
  • Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
  • Řešitel: doc. Dr. Miroslav Holeček, RNDr.
  • Příjemce: Západočeská univerzita v Plzni

Anotace

Navrhovaný projekt si klade za cíl modelovat mechanické vlastnosti živých tkání metodou škálových přístupů (mikrokontinuální teorie, metoda reprezentativního objemového elementu) tak, aby ve výsledném kontinuálním modelu těchto tkání vystupovaly parametry, které reprezentují stav buněčného cytoskeletu. Abychom zjistili vliv různých aspektů cytoskeletu na mechanické chování tkání, budeme cytoskelet modelovat různými způsoby (jako tensegritická struktura, poloohebná polymerní síť, kontinuum s rheologií měkkého skla). Výsledné modely tkání budeme testovat měřením mechanických vlastností makroskopických vzorků těchto tkání s různě pozměňovanou strukturou (např. vyřazováním jednotlivých složek cytoskeletu). Mikrostrukturu tkání budeme přitom histologicky studovat a vyhodnocovat moderními stereologickými metodami a pomocí konfokální mikroskopie. Dosažené výsledky a otestované modely pak použijeme na modelování hladké svaloviny žilní stěny a biomechaniky závěsného aparátu kopytní kosti koně.

Pracovníci na projektu