VaV inteligentních komponent pokročilých technologií pro plzeňskou metropolitní oblast (InteCom)

  • Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007267
  • Řešení: 2018 - 2022
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Řešitel: Eduard Janeček
  • Příjemce: Západočeská univerzita v Plzni

Anotace

Projekt InteCom je zaměřen na výzkumu, vývoj a laboratorní ověření inteligentních komponent v aplikačních oblastech NIP I – „Pokročilé stroje a technologie pro silný a globálně konkurenceschopný průmysl“ a NIP II – „Digital market technologies“. Projekt bude rozšiřovat kapacity spojené s technologiemi segmentu Průmysl 4.0. Navržená inovativní řešení, konsultovaná odborníky ze spolupracujících firem, budou rozvíjet robotické, řídicí, diagnostické, rozhodovací a monitorovací technologie.
Cílem projektu InteCom jsou výzkumné a vývojové práce, které umožní urychlit transfer výsledků z teorie systémů, řízení, umělé inteligence a zpracování informací do inteligentních komponent řízení, monitorování, diagnostiky a rozhodování v pokročilých technologiích. Cílem je nalezení škálovatelných řešení dle technických a ekonomických parametrů, aby výsledky mohly být efektivně využitelné i v malých a středních firmách. Výzkum přinese nové znalosti, nové metody a algoritmy zaměřené na jejich reálnou aplikovatelnost v průmyslu i ve veřejné sféře. Projekt navazuje na ta témata, při jejichž řešení již v minulosti dosáhl řešitelský kolektiv prokazatelně výborných výsledků, a to i v mezinárodním kontextu, anebo témata s osvojenými znalostmi, která se zdají být velmi perspektivní z hlediska svého uplatnění v praxi. Projekt umožní významně rozšířit účinnou spolupráci centra NTIS s firmami a institucemi především v metropolitní oblasti Plzeň.

Pracovníci na projektu