Tvorba softwaru s uživatelským prostředím pro vyhodnocování mechanických měření měkkých tkání

  • Číslo projektu: GP106/09/P226
  • Řešení: 2009 - 2011
  • Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
  • Řešitel: Ing. Petra Kochová, Ph.D.
  • Příjemce: Západočeská univerzita v Plzni

Anotace

(i) Zmapovat problematiku mechanických měření měkkých tkání: typy testů, závislosti síla-deformace. (ii) Seznámit se s tvorbou programů v moderním programovacím jazyce Python. (iii) Navrhnout a vytvořit uživatelsky přátelskou aplikaci, která umožní snadné načtení a vyhodnocení dat získaných z mechanických měření měkkých tkání. (iv) Zahrnout do vyhodnocování výsledků měření statistiku, např. střední hodnoty parametrů získané z více měření stejného druhu (stejný protokol měření), směrodatná odchylka, atd. (v) Testovat aplikaci na datech, která byla a budou získána z mechanických měření na katedře mechaniky (vi) Vytvořit databázi základních mechanických charakteristik pro různé typy měření (lineárně rostoucí síla, cyklické namáhání, atd.) a pro různé druhy tkání využívané pro měření na katedře mechaniky, jedná se např. o hladkou svalovou a pojivovou tkáň plžů a aorty potkanů. (vii) Prezentovat získané informace a výslednou aplikaci před vědeckou veřejností na zahraničních i domácích konferencích.

Pracovníci na projektu