Revitalizace městských center a dalších veřejných prostorů v České republice: problémy, zahraniční inspirace, možnosti řešení

  • Číslo projektu: TL01000498
  • Řešení: 2018 - 2020
  • Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky
  • Řešitel: Doc. RNDr. Jiří Ježek, Ph.D.
  • Příjemce: Západočeská univerzita v Plzni

Anotace

Atraktivní a funkční městské centrum je považováno za výkladní skříň a za klíčový prvek "evropského města". Přestože jsou správy mnohých českých měst konfrontovány s viditelnými projevy úpadku (zejména funkcí), ztrátě atraktivity a celkovým poklesem konkurenceschopnosti městských center, jsou intervence, snažící se o oživení městských center prozatím omezené nebo se soustřeďují na fyzickou obnovu, financovanou často ze strukturálních fondů EU (viz např. revitalizace, modernizace či doplnění chybějící občanské a technické infrastruktury, obnova historických a kulturních památek, regenerace brownfilelds, značení a úpravy veřejných prostranství atd.). Dosavadní pozornost tak byla věnována hlavně fyzické revitalizaci (hardware), přičemž oživení software center zatím nebyla věnována náležitá pozornost (bydlení, zvýšení návštěvnosti, nákupním příležitostem, možnostem trávení volného času apod.). Situace mnohých měst v ČR ukazuje, že si problémy středů měst uvědomují a jsou připravena aktivně a systematicky otázku úpadku center měst řešit. Účelem tohoto projektu je identifikovat problémy center měst v ČR a možnosti jejich účinného řešení prostřednictvím transferu zahraničních poznatků. Zhoršování stavu městských center (v důsledku suburbanizace a dalších procesů) čelí západoevropská města již od 60., resp. 70. let minulého století. V průběhu času se vytvořily modely a strategie, jak problémy středů měst řešit. Vznikly kooperativní modely jako town centre management (Velká Británie, Švédsko), city management (Německo, Rakousko) vycházející z transferu poznatků z marketingového řízení obchodních center (tzn. konkurentů městských center) na řízení a rozvoj městských center. Princip kooperace je přitom klíčový, neboť struktura vlastníků nemovitostí a služeb v městských centrech je značně fragmentovaná, přičemž často existují odlišné zájmy, konflikty apod. ohledně využití městských prostorů. V České republice doposud existující různé studie, zabývající se transformaci městských center, resp. proměně jejich funkcí. Praktickým otázkám a tomu, jak tyto problémy řešit, doposud byla věnována spíše okrajová pozornost. A to přesto, že v mnohých městech existují viditelné projevy úpadku městských center. Existuje tak široký prostor pro zaplnění této mezery, o což se snaží i tento projekt. Cílem projektu je poskytnout představitelům veřejné správy, ale i podnikatelského a neziskového sektoru prakticky orientované informace a poznatky pro účinné intervence v oblasti oživení městských center a vybraných veřejných prostorů vedoucí posílení jejich atraktivity, resp. konkurenční schopnosti. Řešení projektu reaguje na strategii (strategický rámec) Česká republika 2030. Vychází také ze Zásad urbánní politiky (MMR, aktualizace 2017) a dalších mezinárodních dokumentů, které věnují otázkám městského rozvoje, resp. speciálně městským centrum významnou pozornost. Zvláště Lipská charta o udržitelném rozvoji evropských měst (2007), Územní agenda EU 2020, Nová agenda pro města (2016) a Městská agenda pro EU (Amsterdamský pakt, 2016). Problémy s městským centrem a zájem o výsledky předkládaného projektu vyjádřilo 29,3% obcí a měst v České republice (dotazníkové šetření probíhající v létě 2017, 679 respondentů). V případě malých měst (3 až 20 tis. obyvatel) zájem vyjádřilo 48,2% respondentů a v případě měst středních a velkých (nad 20 tis. obyvatel) dokonce 65,9% respondentů. Klíčové výstupy řešení projektu Kritické shrnutí zahraničních poznatků a zkušeností s revitalizací městských center a veřejných prostorů (odborná publikace) Problémy a strategie, resp. nástroje jejich řešení formou případových studií a zobecnění problematiky) ? obsahová analýza (rešerše) zahraničních literárních zdrojů, strategických/ koncepčních dokumentů; polo-strukturované rozhovory s představiteli vybraných měst apod. Ve spolupráci s Asociation of Town Centre Management (London), Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland a CIMA Beratung + Management GmbH (Ried/ Rakousko) identifikujeme úspěšně realizované strategie revitalizace městských center, za něž zpracujeme případové studie. Minimálně 6 měst ? 2 malá, 2 střední a 2 velká města. V těchto městech provedeme strukturované rozhovory za účelem zjištění faktorů úspěšnosti těchto strategií. Nejenom tyto studie budou součástí odborné publikace. Případové studie budou zpracovány podle jednotné struktury: představení města, historický kontext vývoje města, popis a zhodnocení realizovaných strategií a nástrojů, identifikace hlavních aktérů a jejich vztahů, způsob řízení aktivit, financování, faktory úspěšnosti apod. Identifikace problémů spojených s revitalizací městských center a veřejných prostorů v ČR a dosavadních způsobů jejich řešení (výzkumná zpráva). Včetně identifikace procesů a aktérů, kteří je způsobují, a dosavadních snah o jejich řešení. Dotazníkové šetření obcí a měst v ČR, zjišťující problémy a dosavadní snahy vedoucí k oživení/ revitalizaci městských center; expertní rozhovory ve vybraných městech, obsahová analýza strategických dokumentů, projektů apod. Tvorba strategií revitalizace městských center pro vybraná města Tyto strategie budou zpracovány pro cca 3-4 města. Obsahem bude: podrobné analýzy - analýza aktérů, dotazníkové šetření bydlícího obyvatelstva a návštěvníků, podnikatelů působících ve středu města (vč. developerů), vytvoření diskusního fóra, návrh strategie a postupu její implementace a evaluace, včetně organizačních otázek. Při výběru měst zohledníme jak velikost příslušných měst, tak jejich různé typy. Revitalizace městských center a veřejných prostorů: od koncepce k realizaci a evaluaci aktivit (certifikovaná metodika) Certifikovaná metodika bude vycházet jak z obecných poznatků získaných v rámci řešení projektu (zahraniční zkušenosti, identifikace problémů českých měst), tak z našich konkrétních zkušeností s tvorbou strategií revitalizace městských center, vytvořených v rámci řešení projektu pro vybraná města. Tvorba zmíněných strategií bude de facto ověřením předběžně navržené metodiky v praxi. Metodika by měla odpovědět na celou řadu klíčových problémů, jak těch nám v současné době známých revitalizace (např. postupná nebo komplexní revitalizace, problém vymezování pěších zón, řešení vybraných zájmových konfliktů - domácí versus turisté, veřejný a soukromý zájem -, existence zastřešující organizace a její organizační uspořádání, spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem atd.), tak těch, které se vynoří v průběhu řešení projektu. Metodiku chceme navrhnout tak, aby přinášela odpovědi, jak konkrétně vybrané problémy řešit.

Pracovníci na projektu