Nelineární akustika a transportní procesy v porézních periodických strukturách

  • Číslo projektu: 21-16406S
  • Řešení: 2021 - 2023
  • Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
  • Řešitel: prof. Dr. Ing. Eduard Rohan, DSc.
  • Příjemce: ŠKODA ELECTRIC a.s.

Anotace

Projekt se zabývá modelováním nelineárních akustických vlnových jevů v periodicky porézních strukturách na více časových škálách. Kromě mechanické interakce mezi tekutinou a pevným skeletem budou zkoumány přenosy tepla a hmoty v rámci jevu akusticky indukovaného proudění ovlivněného teplotními gradienty a deformací porézní struktury začleňující piezoelektrické složky a další rezonující laditelné prvky. Modelování toků hmoty a tepla v odezvě na šíření akustických vln bude respektovat vlivy mikrostrukturální geometrie, drsnost a porozitu povrchů i kavitaci. S použitím analytických a numerických přístupů využívajících perturbační teorii a homogenizaci v čase a prostoru budou odvozeny a implementovány víceškálové modely skýtající výpočetní platformu pro simulace výše zmíněných jevů a optimalizaci geometrie a složení periodického skeletu. Budou vyvinuty algoritmy redukce řádu modelu umožňující efektivní počítačové modelovaní pomalé dynamiky systémů excitovaných akustickými vlnami. Očekávané výsledky výzkum přispějí k vývoji nových konstrukcí termoakustických strojů s vyšší účinností.

Pracovníci na projektu