Modelování šíření vln v tělesech a heterogenních prostředí s uvažováním linárních, nelineárních a víceškálových jevů metodou konečných prvků

  • Číslo projektu: GA101/07/1471
  • Řešení: 2007 - 2011
  • Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
  • Řešitel: Dušan Gabriel
  • Příjemce: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.

Anotace

Projekt je zaměřen na modelování šíření vln v heterogenních prostředích metodou konečných prvků. Cílem je zpřesnění existujících MKP modelů pro řešení dynamických přechodových dějů v mechanice kontinua s uvažováním geometrických (velké přetvoření a rotace) a materiálových nelinearit založených na objektivních derivací tenzoru napětí v rychlostních formulací. Zvláštní pozornost je věnována rozšíření stávajícího výzkumu fononických struktur pro případ šíření vln v trojrozměrném heterogenním prostředía vývoj výpočtových nástrojů pro optimalizaci mikrostruktury pro konkrétní účely. Stejné postupy lze použít i v případě v homogenizace vycházející z modelování napěťových vln v médiích, které se vyznačují periodickou mikrostrukturou obsahující vysoce heterogenní tekuté a pevné složky.

Pracovníci na projektu