LoStr: Výzkumná spolupráce pro dosažení vyšší účinnosti a spolehlivosti lopatkových strojů

  • Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008389
  • Řešení: 2018 - 2022
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Řešitel: Eduard Janeček
  • Příjemce: Západočeská univerzita v Plzni

Anotace

Projekt LoStr je zaměřen na zintenzivnění spolupráce formou výzkumu, vývoje a laboratorního ověření metod a nástrojů pro zvýšení účinnosti a spolehlivosti lopatkových strojů, především parních turbín.

Projekt propojuje výzkumné kapacity centra Nových technologií pro informační společnost (NTIS) Fakulty aplikovaných věd, Katedry energetických strojů a zařízení (KKE) Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) a firmy Doosan Škoda Power s.r.o. (DŠPW) v Plzni. Inovativní řešení společně zkoumaná a vyvíjená na všech zúčastněných pracovištích jsou laboratorně ověřována jak na stávajících zařízeních, tak na nově pořízené infrastruktuře u všech zúčastněných stran. Hlavní fokusace inovativního výzkumu metod a nástrojů pro zvýšení účinnosti a spolehlivosti lopatkových strojů spočívá v integraci dvou světů – „světa výpočtů a světa měření“.

Pracovníci na projektu