Homogenizace a víceškálové výpočetní modelování proudění a nelineárních interakcí v porézních inteligentních prostředích

  • Číslo projektu: GA16-03823S
  • Řešení: 2016 - 2018
  • Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
  • Řešitel: prof. Dr. Ing. Eduard Rohan, DSc.
  • Příjemce: Západočeská univerzita v Plzni

Anotace

Projekt se zabývá homogenizací a výpočetními metodami pro víceškálové modelování porézních deformovatelných kontinuí nasycených tekutinou s vlivem nelinearit způsobených vnitřním kontaktem v pórech, velkými deformacemi, konvekcí tekutin včetně elektrodifúzních interakcí ionizovaných tekutin s deformující se porézní strukturou. Bude vytvořena metodika matematického modelování pro virtuální vývoj periodických mikrofluidních systémů ve formě inteligentních porézních médií, kde transport tekutin je řízen deformací a elektrickým polem pomocí distribuovaných piezoaktuátorů. Pro numerické simulace s dvouškálovými nelineárními modely budou vyvíjeny metody redukce výpočetní náročnosti využívající citlivostní analýzu, fundamentální výsledky metody homogenizace a metodu isogeometrické analýzy pro úlohy na úrovni mikrostruktury. Budou vyvíjeny metody identifikace některých konstitutivních parametrů mikromodelů. Odvozené efektivní modely homogenizovaných prostředí budou verifikovány porovnáním s přímými simulacemi na periodických strukturách.

Pracovníci na projektu