Experimentální a výpočtové modelování proudění nenewtonských kapalin s dispergovanými částicemi a volnou hladinou

  • Číslo projektu: 18-25734S
  • Řešení: 2018 - 2020
  • Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
  • Řešitel: doc. Ing. Jan Vimmr, Ph.D.
  • Příjemce: Západočeská univerzita v Plzni

Anotace

Projekt se zabývá prouděním kapalin s volnou hladinou při procesu lití pryskyřic s příměsemi vlivem objemových sil. Hlavní pozornost je věnována složitým fyzikálním jevům jako nestlačitelné proudění nenewtonských kapalin, proudění s volným povrchem, modelování interakce kapalin s pevnými částicemi a tuhými stěnami. Přínosem a hlavním cílem projektu je vyvinutí Eulerovského výpočtového modelu proudění kapaliny s rozptýlenými částicemi a jeho implementace v rámci lattice Boltzmannovy metody. Tento model umožní popsat rozptýlené částice libovolného tvaru a velikosti jako kontinuum. Vývoj výpočtového modelu bude prováděn souběžně s experimentálním vyšetřováním vlivu rozptýlených částic na proudové pole a na reologické vlastnosti studovaných nenewtonských kapalin. Výsledky experimentů budou využity pro validaci nově vyvinutého výpočtového modelu. Srovnání experimentů a numerických simulací bude provedeno jak pro reologická měření, tak pro experimenty procesů gravitačního lití.

Pracovníci na projektu