Dynamika a nelineární chování pokročilých kompozitních struktur; modelování a optimalizace

  • Číslo projektu: 19-04956S
  • Řešení: 2019 - 2021
  • Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
  • Řešitel: prof. Dr. Ing. Eduard Rohan, DSc.
  • Příjemce: Západočeská univerzita v Plzni

Anotace

Projekt je zaměřen na modelování dynamické odezvy speciálních periodických mikrostruktur či gradovaných struktur z konvenčních materiálů. Kromě nelineárních termomechanických interakcí při dynamickém zatížení (velkých deformacích, jednostranných kontaktech a interakcích mezi pevnou fází a tekutinou) v mikrostruktuře bude také uvažována elektromechanická vazba v porézních elektrostrikčních elastomerech nebo piezoelektrických skeletech nasycených elektroreologickými kapalinami. Modely budou odvozeny pomocí homogenizačních přístupů. Budou vyvinuty numerické metody pro dvourozměrné modelování vibrací a šíření vln. Pro zlepšení efektivních vlastností, jako je strukturální tlumení vibrací, vlnová disperze nebo elektromechanická transformace a získávání energie, budou optimalizovány tvary pórů a heterogenních komponent. Analytické a semi-analytické metody budou vyvinuty pro optimální návrh vrstevnaté struktury. Experimenty na 3D tištěných strukturách umožní ověření navržených modelů a metod.

Pracovníci na projektu