Centrum pokročilých jaderných technologií (CANUT)

  • Číslo projektu: TE01020455
  • Řešení: 2012 - 2019
  • Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky
  • Řešitel: prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D.
  • Příjemce: Západočeská univerzita v Plzni

Anotace

Centrum pokročilých jaderných technologií (CANUT) definuje systém dlouhodobé spolupráce ve VaVaI výzkumných organizací a významných průmyslových podniků participujících v projektu formou partnerství. Pozice České republiky v oblasti jaderného výzkumu postupně od 90. let 20. stol. oslabuje a v současné době v důsledku neexistence strategické aliance předních českých výzkumných organizací a průmyslových podniků zaostává i oproti zemím s historicky významně menší tradicí jaderné energetiky (např. Argentina). Projekt CANUT je zaměřen na řešení této neuspokojivé situace prostřednictvím strategického partnerství členů konsorcia v oblasti jaderných technologií, ve kterých patří zúčastněné organizace k mezinárodně uznávaným výzkumným institucím a průmyslovým podnikům s dlouhou historickou tradicí. Tyto technologie a zejména bezpečnost jaderné energetiky jsou významně akcentovány ve strategické výzkumné agendě EU a patří k vysoce prestižním tématům VaV po celém světě. Primárním cílem projektu CANUT je vytvoření strategické koncentrace klíčových výzkumných kapacit, která povede ke zrychlení transferu a implementace výsledků výzkumu a vývoje, a tím k dosažení významného posílení inovačního potenciálu členů konsorcia. Vznik konsorcia umožní realizaci náročných interdisciplinárních projektů a vývoj nových výrobků a technologií, které by nemohly být realizovány samostatně jednotlivými členy konsorcia. Hlavním posláním konsorcia CANUT bude realizace Strategické výzkumné agendy (dále jen ?SVA?) a následná komercializace dosažených výsledků VaV. Přímá vazba na průmyslové partnery povede k finální realizaci výsledků výzkumu a vývoje jak ve formě průmyslových inovací a konkrétních výrobků dle aktuálních požadavků trhu, tak ve formě ochrany průmyslových práv. Aplikovatelné výsledky VaV tak budou přispívat k zajištění dlouhodobé udržitelnosti a dalšího rozvoje konsorcia CANUT z pohledu ekonomického. Zatímco účinný transfer know-how a vědomostí v rámci konsorcia bude přispívat k zajištění udržitelnosti z pohledu znalostního a jeho přímým důsledkem tak bude generování řady výzkumných projektů a témat, které budou realizovány jak s pomocí vlastních zdrojů, tak s využitím finančních zdrojů EU a ČR na podporu VaVaI. Takto fungující konsorcium by mělo jednoznačně přispívat k posílení a stabilizaci erudovaných lidských zdrojů v oblasti VaVaI. Výchozí stav: Členy konsorcia jsou mezinárodně uznávané výzkumné instituce a podniky s dlouhodobou historickou tradicí v předmětné oblasti, které jsou si navzájem známé, spolupracovali jednotlivě na dílčích vědeckovýzkumných projektech, participovali na vzdělávacích programech univerzit a navzájem se dlouhodobě podporují. Do dnešních dnů nebyla jejich činnost jednotná (vzájemně koordinovaná), a nepůsobila tak dostatečně silně v konkurenčním prostředí globalizovaného a vysoce konkurenčního světového trhu jaderných technologií. Základem pro spolupráci v rámci konsorcia je definovaná SVA. Jednotlivé instituce uvolní dostatečné výzkumné kapacity pro úspěšné naplnění navrženého výzkumného programu a vytvoří fungující procesní / projektový model fungování CANUT. Konsorcium CANUT má k dispozici unikátní výzkumnou infrastrukturu budovanou v rámci projektů RICE, který je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci OP Výzkum a vývoj pro inovace (dále jen ?OP VaVpI?) a SUSEN, který je před schválením. Výzkumná agenda CANUT je plně v souladu s výzkumnými programy výše uvedených projektů OP VaVpI. Projekt CANUT je v souladu s požadavky a potřebami státních regulačních a dozorových úřadů, což bude doloženo písemným prohlášením Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB), který se navíc zavázal k aktivní spolupráci s CANUT formou zajištění odborné konzultační činnosti a poskytování námětů pro výzkumnou činnost CANUT. Výzkumný tým CANUT naproti tomu nabídne SÚJB možnosti realizace expertíz, odborných posudků a detailních analýz vybraných kritických problémů jaderné bezpečnosti v rámci náplně SÚJB. Projekt CANUT je v souladu se strategickými rozvojovými dokumenty všech partnerů konsorcia. Z výše uvedených důvodů má vysoký potenciál dlouhodobé udržitelnosti. Získání veřejné podpory pro projekt CANUT bude mít významný vliv na podporu udržitelnosti a další udržitelný růst výzkumných center RICE (Regionální inovační centrum elektrotechniky) při ZČU a SUSEN (Udržitelná energetika) při Centru výzkumu Řež. Výsledky projektu budou mít následující přínos pro společnost a obyvatele ČR, resp. EU: ? Zvýšení znalostí ve všech oblastech jaderné bezpečnosti, jak pro potřeby státních dozorů, tak provozovatelů a dodavatelů jaderných technologií. ? Zvýšení konkurenceschopnosti ČR ve strategické oblasti energetické soběstačnosti a bezpečnosti. ? Výsledky projektu ovlivní provoz stávajících jaderných elektráren a výstavbu nových jaderných reaktorů. Překládaný projekt CENUT se zabývá klíčovými technologiemi a posílením strategického výzkumného a průmyslového sektoru, jež jsou zcela zásadní pro úspěšné naplnění schválené energetické koncepce České republiky. Cíle a záměr projektu jsou v souladu nejen se strategickou agendou ČR, ale i se strategickými záměry EU, viz Strategy Energy Technogy Plan (SET).

Pracovníci na projektu