Aeroelastické vazby a dynamické chování rotačně periodických těles

  • Číslo projektu: GA16-04546S
  • Řešení: 2016 - 2018
  • Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
  • Řešitel: Ing. Luděk Pešek, CSc.
  • Příjemce: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.

Anotace

Aerodynamické síly v areoelastických vazbách jsou častou příčinou samobuzného kmitání rotačně periodických systémů. Projekt je proto zaměřen na numerické a experimentální řešení dynamiky rotačně periodických systémů v interakci s proudící tekutinou s důrazem na popis vzniku těchto nepříznivých stavů. V numerickém řešení tohoto vázaného problému bude stanoven optimální přístup k modelování aeroelastické interakce stačitelného proudu tekoucího kanálem mezi kmitajícími lopatkovými profily. Experimentální výzkum dynamiky proudění bude zaměřen na fyzikální popis proudu v kanálu s časově proměnnou geometrií. Tyto poznatky budou použity pro návrh pokročilého matematického modelu proudění. Pro modelování rotačně periodických těles s nelineárními vazbami při rezonančním či samobuzeném kmitání bude vyvinuta komplexní metodika na bázi konečných prvků. Analytické řešení periodických systémů několika spojených subsystémů bude zaměřeno na určení stability a zjištění existence chaotických kmitů.

Pracovníci na projektu