Projekty řešené v roce 2019

Dynamika a nelineární chování pokročilých kompozitních struktur; modelování a optimalizace

 • Číslo projektu: 19-04956S
 • Doba řešení: 2019-2021
 • Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

Projekt je zaměřen na modelování dynamické odezvy speciálních periodických mikrostruktur či gradovaných struktur z konvenčních materiálů. Kromě nelineárních termomechanických interakcí při dynamickém zatížení (velkých deformacích, jednostranných kontaktech a interakcích...

Detail projektu

Experimentální a výpočtové modelování proudění nenewtonských kapalin s dispergovanými částicemi a volnou hladinou

 • Číslo projektu: 18-25734S
 • Doba řešení: 2018-2020
 • Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

Projekt se zabývá prouděním kapalin s volnou hladinou při procesu lití pryskyřic s příměsemi vlivem objemových sil. Hlavní pozornost je věnována složitým fyzikálním jevům jako nestlačitelné proudění...

Detail projektu

Aplikace moderních technologií v medicíně a průmyslu

 • Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007280
 • Doba řešení: 2018-2022
 • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Cílem výzkumného projektu je vytvoření metodik a algoritmů pro další zpřesnění matematického a experimentálního modelování vybraných typů tkání a biologických tekutin. Projekt zahrnuje...

Detail projektu

VaV inteligentních komponent pokročilých technologií pro plzeňskou metropolitní oblast (InteCom)

 • Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007267
 • Doba řešení: 2018-2022
 • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Projekt InteCom je zaměřen na výzkumu, vývoj a laboratorní ověření inteligentních komponent v aplikačních oblastech NIP I – „Pokročilé stroje a technologie pro silný a globálně konkurenceschopný průmysl“...

Detail projektu

Nelineární dynamika rotujících systémů s uvažováním nestabilit v olejovém filmu s důrazem na lokální jevy

 • Číslo projektu: 17-15915S
 • Doba řešení: 2017-2019
 • Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

Projekt je zaměřen na výzkum nelineární dynamiky rotujících systémů uložených na kluzných ložiskách, u nichž se předpokládá nestabilní chování. Cílem projektu je najít a zmapovat...

Detail projektu

Akustika kapalin v periodických mikroarchitekturách

 • Číslo projektu: 17-01618S
 • Doba řešení: 2017-2019
 • Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

Projekt se bude zabývat šířením akustických vln v kapalinách vyplňujících periodické elastické struktury s charakteristickými rozměry v řádech mikrometrů. Budou experimentálně zkoumány interakce...

Detail projektu

Pevnostní výpočty

 • Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_054/0009202
 • Doba řešení: 2017-2019
 • Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Odborníci společnosti ATMOS vývoj s.r.o. navrhují nové produkty či jejich částí, nejčastěji se jedná o konstrukční návrhy strojů a zařízení. Tyto činnosti hodlá společnost dále zkvalitnit začleněním...

Detail projektu

Vývoj procesů použitelných při vývoji a výrobě komponent pro kosmický průmysl

 • Číslo projektu: FV10400
 • Doba řešení: 2016-2019
 • Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Projekt je rozdělen na dvě základní linie: 1. Vývoj technologie výroby přesných kompozitních hmotnostně kritických sendvičových panelů pro kosmický a letecký průmysl. Vysoká tuhost a pevnost kompozitních sendvičových...

Detail projektu

PUNTIS - Podpora udržitelnosti centra NTIS - Nové technologie pro informační společnost

 • Číslo projektu: LO1506
 • Doba řešení: 2015-2020
 • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Hlavními cíli projektu PUNTIS jsou trvalý rozvoj výzkumného centra, plnohodnotné využívání a částečná obnova a modernizace vybudované infrastruktury; podpora Centra jako evropsky významného výzkumného...

Detail projektu

Centrum výzkumu a experimnetálního vývoje spolehlivé energetiky

 • Číslo projektu: TE01020068
 • Doba řešení: 2012-2019
 • Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky

Projekt si klade za cíl přispět ke zvýšení účinnosti, prodloužení životnosti, provozní spolehlivosti, bezpečnosti a efektivnosti energetických zařízení klasických i jaderných elektráren. Výzkum...

Detail projektu

Další projekty, na kterých spolupracujeme:

Optimalizace využívání nemovitostí v majetku obcí

 • Číslo projektu: TL02000373
 • Doba řešení: 2019-2021
 • Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky

Cílem projektu je přispět k rozvoji obcí a regionů, zejména ke zlepšení kvality prostředí pro život (vytvoření potenciálu pro rozvoj podnikání, volnočasové, komunitní i individuální vyžití), zvýšení ekonomické efektivity hospodaření obcí (v rámci využívání nemovitostí...

Detail projektu

Naplétané přerušované kompozitní konstrukce v elektrotechnice NAPREKON

 • Číslo projektu: FV30382
 • Doba řešení: 2018-2021
 • Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Hlavním cílem projektu NAPREKON je vyvinout a vyrobit izolační strukturu vhodnou pro použití v aplikacích VN a VVN. Kompozitní konstrukce bude obsahovat takovou vnitřní skladbu jednotlivých složek kompozitu, aby byla redukována možnost...

Detail projektu

Výzkum a vývoj šroubového motoru

 • Číslo projektu: 90
 • Doba řešení: 2018-2021
 • Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION

Šroubové motory se zatím v České republice nevyrábějí a nemáme informaci o tom, že by se jimi nějaké pracoviště, ať výrobní nebo výzkumné, zabývalo. Z výrobního hlediska to platí...

Detail projektu

Revitalizace městských center a dalších veřejných prostorů v České republice: problémy, zahraniční inspirace, možnosti řešení

 • Číslo projektu: TL01000498
 • Doba řešení: 2018-2020
 • Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky

Atraktivní a funkční městské centrum je považováno za výkladní skříň a za klíčový prvek "evropského města". Přestože jsou správy mnohých českých měst konfrontovány s viditelnými projevy úpadku (zejména funkcí), ztrátě atraktivity a celkovým poklesem konkurenceschopnosti...

Detail projektu

Kompozitní konstrukce v elektrotechnice EKOM

 • Číslo projektu: TH03020355
 • Doba řešení: 2018-2020
 • Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky

Předmětem projektu je izolační kompozitní konstrukce, která bude sloužit jako náhrada ocelové konzole a zároveň izolátoru v sítích VN. Řešení předpokládá využití kompozitního polymerního...

Detail projektu

LoStr: Výzkumná spolupráce pro dosažení vyšší účinnosti a spolehlivosti lopatkových strojů

 • Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008389
 • Doba řešení: 2018-2022
 • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Projekt LoStr je zaměřen na zintenzivnění spolupráce formou výzkumu, vývoje a laboratorního ověření metod a nástrojů pro zvýšení účinnosti a spolehlivosti lopatkových strojů, především parních...

Detail projektu

Pevnost materiálů a strojních součástí na bázi železa: Víceškálový přístup

 • Číslo projektu: 17-12925S
 • Doba řešení: 2017-2019
 • Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

Cílem projektu je zjistit vliv T-napětí při různých teplotách na tvárně-křehké chování trhlin v 3D krystalech alfa-Fe prostřednictvím atomárních a více-škálových (s ab-initio propojených)...

Detail projektu

Využití virtuálního modelu člověka pro snížení rizika poranění motocyklistů

 • Číslo projektu: LTC17001
 • Doba řešení: 2017-2019
 • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Zvýšení bezpečnosti provozu je stále aktuální problém, protože dopravní nehody způsobují lidské utrpení a obrovské ekonomické ztráty. Navrhovaný projekt ve vazbě na běžící akci...

Detail projektu

Scientific and technical innovations for safer Powered Two Wheelers (PTW)

 • Číslo projektu: TU1407MC
 • Doba řešení: 2015-2019
 • Poskytovatel: COST Association, Brusel

Zvýšení bezpečnosti provozu je stále aktuální téme. Dopravní nehody způsobují lidské utrpení a obrovské ekonomické ztráty. V období 2000-2012 byla úmrtnost řidičů motocyklů na 10000...

Detail projektu

Centrum pokročilých jaderných technologií (CANUT)

 • Číslo projektu: TE01020455
 • Doba řešení: 2012-2019
 • Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky

Centrum pokročilých jaderných technologií (CANUT) definuje systém dlouhodobé spolupráce ve VaVaI výzkumných organizací a významných průmyslových podniků participujících v projektu formou partnerství....

Detail projektu

Patička