Tematické okruhy k SZZ – obor Stavitelství

Příprava a realizace staveb a Technologie staveb

 1. Jaké jsou fáze přípravy a realizace staveb a kdo je vykonává?
 2. Jaké jsou stupně dokumentace pro jednotlivé fáze přípravy a realizace staveb?
 3. Výrobní příprava – hlavní výsledky, provozní příprava – hlavní dokumentace a výstupy.
 4. POV – obsah a popis, TZ POV, časový plán stavby, projekt ZS a kalkulace nákladů.
 5. Subdodávky – obsah, úkoly v přípravách stavby, řízení v realizaci stavby a vyhodnocení.
 6. Jaké jsou nástroje časového plánování – harmonogram, cyklogram, jejich užití.
 7. Ekonomické vyhodnocení stavby – rozdíl mezi plánovanými a skutečnými náklady, ovlivnění zisku.
 8. Jaké jsou druhy oceňovacích podkladů ve stavebnictví, kalkulační vzorec, nástroje výrobní kalkulace.
 9. Hlavní dokumenty pro řízení realizací stavby – projekt, stavební deník, POV.
 10. Management pro řízení staveb a jeho povinnosti.
 11. Příprava výstavby
  Stavební projekty, stavebně-technologický projekt, stavba a její členění, hlavní účastníci výstavby.
 12. Zařízení staveniště. Rozsah záboru, předání staveniště, vytyčování objektů, provizorní objekty pro realizaci stavby.
 13. Technologické procesy při provádění hrubé spodní stavby.
  Rozdělení procesů, návaznosti, stavby v husté zástavbě, překládky inženýrských sítí, zabezpečení stávajících objektů.
 14. Zemní práce, charakteristika, členění, příprava, vytýčení. Hrubé terénní úpravy, hloubení jam, rýh, zabezpečení výkopů, stroje a mechanizmy, speciální práce pro speciální zakládání staveb.
 15. Zřizování a vybavení staveniště, dočasné sítě a komunikace, objekty a výrobní zařízení, schéma provozu a dopravy na staveništi.
 16. Zakládání staveb - druhy zakládání, základová spára, plošné a hlubinné zakládání, piloty a studně, speciální způsoby založení, stroje a mechanizmy.
 17. Výstavba inženýrských sítí a komunikací.
  Přehled sítí a pořadí jejich výstavby, vedení sítí v koridorech a kolektorech. ¨Stavba pozemních komunikací podle účelu> Stroje a mechanizmy pro pozemní komunikace.
 18. Technologické procesy vrchní hrubé stavby.
  Rozdělení procesů - výstavba nosných konstrukcí, obvodových plášťů střech, kompletace staveb, lešení a bednění.
 19. Monolitické betonové konstrukce.
  Výroba a přeprava betonových směsí. Ukládání a přísady, speciální směsi, ošetřování betonu, stroje a mechanizace pro betonářské práce.
 20. Vyztužování betonových konstrukcí, výroba výztuže, druhy, uložení a fixace, ošetření výztuže.
 21. Bednění monolitických konstrukcí lešení.
  Návrhy bednění, druhy bednění, velkoplošná a speciální bednění, posuvná a ztracená bednění, vytváření pohledových povrchů. Lešení - montáž a demontáž, druhy lešení, kotvení, namáhání, bezpečnost práce na lešení.
 22. Konstrukce zděné - cihelné a kamenné.
  Druhy zdiva, postup při zdění z různých materiálů, kamenné konstrukce, klenby, postup při výstavbě i bourání, osazování prefabrikátů a konstrukcí.
 23. Technologie dřevěných konstrukcí.
  Výroba dřevěných konstrukcí, montáž, zásady užití ve stavbě, životnost, ochrana.
 24. Ocelové a prefabrikované konstrukce.
  Výroba, přeprava a uložení konstrukcí, montážní metody a postupy, bezpečnost práce, stroje pro těžkou montáž, montážní prostředky.
 25. Obvodové pláště budov a střechy.
  Základní druhy plášťů a střech, technologické postupy při jejich zřizování, materiály a konstrukce, montážní postupy, doplňkové konstrukce a práce, postup při zřizování plochých a sklonitých střech.
 26. Technologické procesy při zřizování izolací.
  Hlavní druhy izolací ve stavbě, účel, zásady prací, používané materiály, ochrana a zajištění funkce a životnosti izolací.
 27. Technická zařízení budov.
  Druhy a posloupnost provádění rozvodů inženýrských sítí ve stavbách, materiály a technologie, rozvody sítí zajišťující požární bezpečnost, sítě pro přenosy dat a informací.
 28. Úpravy povrchů stěn a stropů, montáže otvorových výplní, osazování truhlářských a zámečnických výrobků, zasklívání, speciální výplně a konstrukce.
 29. Kladení podlah v budovách, úpravy vně budov, druhy podlah podle účelu a provozu, technologie kladení a ošetřování, dlažby, soklové úpravy a zakončení obvodových plášťů.
 30. Kompletace budov.
  Práce natěračské, malířské, zařizovací předměty, likvidace zařízení staveniště, terénní a sadové úpravy, příprava kolaudace a předání stavby.

Konstrukce pozemních staveb
(stavitelství a související technické vybavení staveb)

 1. Konstrukční systémy budov, prostorová stabilita, velikost budova a dilatace.
 2. Základové konstrukce budov, základové podloží.
 3. Svislé nosné konstrukce, požadavky, funkce, materiály, statické chování, řešení
 4. Vodorovné a předsazené konstrukce, požadavky, funkce, materiály, statické chování.
 5. Schodiště a rampy, požadavky, funkce, materiály, konstrukční řešení.
 6. Ploché a šikmé střechy, nosné konstrukce, pláště, požadavky, funkce.
 7. Obvodové pláště, stavební tepelná technika a tepelné izolace.
 8. Kompletační konstrukce staveb – příčky, podlahy, podhledy, výplně otvorů apod.
 9. Stavební akustika a izolace proti hluku.
 10. Požární bezpečnost staveb.a technická opatření proti požáru
 11. Zdravotní nezávadnost staveb, ekologické aspekty stavebnictví.
 12. Prefabrikované a montované konstrukce – materiály, postupy, vlastnosti, užití.
 13. Výškové stavby – konstrukční systémy, zatížení, prostorová tuhost.
 14. Velkorozponové a halové stavby – konstrukční systémy, zatížení, prostorová tuhost.
 15. Vady a poruchy staveb, příčiny poškození, diagnostika stávajících staveb – metody, zjištění,
 16. Rekonstrukce, sanace a úpravy tradičních nosných konstrukcí staveb – metody, postupy,.
 17. Zdravotechnické instalace, plynovod
 18. Vytápění, větrání a klimatizace budov. – systémy, zdroje
 19. Stavební elektroinstalace v budovách, hromosvod.
 20. Nízkoenergetické budovy, hodnocení objektu, PENB
 21. Panelové objekty a jejich úpravy
 22. Umístění stavby a připojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu

Nosné konstrukce a statika

 1. Nosné konstrukce a statické systémy budov
  statické modely konstrukcí a nosných soustav pozemních staveb
  principy návrhu a modelování konstrukce 2D, 3D, výpočetní programy
 2. Zatížení staveb, návrhové situace a kombinace zatížení
  působící zatížení, stálá a proměnná zatížení (podle eurokódů EC, EC1)
  návrhová životnost staveb, kombinace zatížení
 3. Navrhování betonových konstrukcí
  základy navrhování podle EC 2 – materiály, pevnosti, značení, vlivy prostředí, krytí výztuže
  kotevní délky, stykování, konstrukční zásady a provádění konstrukce
 4. Železobetonové stropní konstrukce – mezní stav únosnosti a použitelnosti
  typy konstrukcí a jejich statické působení, návrh vodorovných konstrukcí, mezní stav únosnosti štíhlosti, průhyby, trhliny,
 5. Železobetonové konstrukce – svislé a další konstrukce
  sloupy, stěny, způsob návrhu a posouzení
 6. Železobeton
  typy železobetonových konstrukcí a jejich působení a vyztužení
 7. Navrhování ocelových konstrukcí
  základy navrhování podle EC 3 – materiály, pevnosti, značení, předpoklady návrhu, návrhové teorie
 8. Mezní stavy únosnosti a použitelnosti u ocelových konstrukcí
  návrh a případy výpočtu vodorovných prvků
 9. Ocelové konstrukce staveb
  typy konstrukcí, skelety, haly, zajištění prostorové tuhosti,
 10. Ocelové konstrukce staveb
  spoje ocel. konstrukcí
 11. Ocelobetonové konstrukce
 12. Navrhování dřevěných konstrukcí
  materiály, pevnosti, základní případy namáhání, návrh a posouzení pro mezní stavy únosnosti
 13. Dřevěné konstrukce
  spoje dřevěných konstrukcí, deformace, použitelnost a poškození konstrukcí
 14. Typy dřevěných konstrukcí
  příklady - krovové soustavy, vazníky, objekty
 15. Navrhování zděných konstrukcí
  typy zdiva, materiály, pevnosti, případy namáhání
 16. Návrh a posouzení zdiva
  způsoby výpočtu svislých stěn dle EC 6
 17. Základové poměry a volba založení objektu
  zeminy a horniny, jejich technické parametry, vlivy podloží, vhodnost pro založení
 18. Navrhování základových konstrukcí staveb
  zatížení a mezní únosnost plošných základů a hlubinných základů staveb, principy návrhu ve smyslu EC7, sedání
 19. Plošné a hlubinné založení staveb
  typy, typologie a působení plošných a hlubinných základových konstrukcí
 20. Navrhování nosných konstrukcí na požární účinky
  principy návrhu a posouzení betonových, zděných, ocelových a dřevěných konstrukcí
 21. Posuzování nosných konstrukcí při přestavbách
  posouzení stávajících konstrukcí - zjištění materiálů a použití norem EC

verze 1. 01/2015,
v Plzni, dne 26.2.2015