Tematické okruhy k SZZ – obor Dynamika konstrukcí a mechatronika

Předmět: Aplikovaná mechanika

 1. Lagrangeův a Eulerův popis kontinua, tenzory přetvoření a napjatosti, podmínky rovnováhy.
 2. Zákon zachování hmotnosti, konstitutivní vztahy, energetická rovnice.
 3. Okrajové a počáteční úlohy mechaniky kontinua, variační formulace.
 4. Lineární mechanický systém s konstantními parametry a jeho odezva na náhodné buzení.
 5. Odhad dynamické poddajnosti mechanické soustavy z experimentálních dat.
 6. Dynamika tělesa (pohybová rovnice, setrvačné účinky, hybnost, moment hybnosti, kinetická energie).
 7. Matematické modelování pohybu vázaných mechanických soustav metodou Lagrangeových rovnic II. druhu obyčejného a smíšeného typu.
 8. Maticové metody řešení kinematických závislostí VMS, numerické kinematické řešení.
 9. Kinetostatické řešení VMS maticovou metodou.
 10. Základy kinematické syntézy VMS.

Předmět: Matematické metody v mechanice

 1. Okrajové úlohy pro parciální diferenciální rovnice.
 2. Formulace úloh a metody řešení pro Laplaceovu a Poissonovu rovnici.
 3. Formulace úloh a metody řešení pro rovnici vedení tepla a difuzní rovnici.
 4. Abstraktní okrajová úloha pro eliptickou rovnici, klasické a slabé řešení.
 5. Numerické metody pro řešení hyperbolických parciálních diferenciálních rovnic.
 6. Matematický model lineární teorie pružnosti.
 7. Deformační a silová varianta řešení úloh lineární teorie pružnosti. Přibližné metody řešení okrajových úloh.
 8. Modální metoda vyšetřování vynucených kmitů tlumených lineárních diskrétních soustav.
 9. Kmitání jednorozměrných kontinuí (formulace okrajové úlohy, frekvence a vlastní funkce).
 10. Kmitání nelineárních soustav s jedním stupněm volnosti (volné kmity netlumené soustavy, přibližné analytické metody pro vynucené kmitání).

Předmět: Počítačová mechanika (zaměření mechanika)

 1. Numerické metody diskretizace kontinua v dynamice.
 2. Numerické metody přímé integrace pohybových rovnic.
 3. Přibližný výpočet vlastních čísel pomocí variačních metod.
 4. Metody redukce počtu stupňů volnosti mechanických soustav.
 5. Ladění a parametrická optimalizace mechanických soustav.
 6. Únava materiálu, Wöhlerova křivka, její experimentální stanovení, odhad meze únavy, Highův a Smithův diagram. Výpočet únavové životnosti podle tvarové pevnosti.
 7. Výpočet únavové životnosti pomocí hypotéz.
 8. Elektrická odporová tenzometrie, měření deformací a výpočet napětí.
 9. Dimenzionální analýza a modelová podobnost.
 10. Experimentální zjišťování modálních a kmitočtových charakteristik.