Tematické okruhy k SZZ – obor Aplikovaná mechanika

Předmět: Aplikovaná mechanika

 1. Lagrangeův a Eulerův popis kontinua, tenzory přetvoření a napjatosti, podmínky rovnováhy, zákon zachování hmotnosti, energetická rovnice.
 2. Okrajové a počáteční úlohy mechaniky kontinua, konstitutivní vztahy, variační formulace.
 3. Nelineární mechanika kontinua (totální a aktualizovaná Lagrangeova formulace, konstitutivní vztahy).
 4. Lineární mechanický systém s konstantními parametry a jeho odezva na náhodné buzení.
 5. Odhad dynamické poddajnosti mechanické soustavy z experimentálních dat.
 6. Dynamika tělesa (pohybová rovnice, setrvačné účinky, hybnost, moment hybnosti, kinetická energie).
 7. Matematické modelování pohybu vázaných mechanických soustav metodou Lagrangeových rovnic II. druhu obyčejného a smíšeného typu.
 8. Elektrická odporová tenzometrie, měření deformací a výpočet napětí.
 9. Dimenzionální analýza a modelová podobnost.
 10. Experimentální zjišťování modálních a kmitočtových charakteristik.

Předmět: Matematické metody v mechanice

 1. Okrajové úlohy pro parciální diferenciální rovnice.
 2. Formulace úloh a metody řešení pro Laplaceovu a Poissonovu rovnici.
 3. Formulace úloh a metody řešení pro rovnici vedení tepla a difuzní rovnici.
 4. Abstraktní okrajová úloha pro eliptickou rovnici, klasické a slabé řešení.
 5. Numerické metody pro řešení hyperbolických parciálních diferenciálních rovnic.
 6. Matematický model lineární teorie pružnosti.
 7. Deformační a silová varianta řešení úloh lineární teorie pružnosti. Přibližné metody řešení okrajových úloh.
 8. Modální metoda vyšetřování vynucených kmitů tlumených lineárních diskrétních soustav.
 9. Kmitání jednorozměrných kontinuí (formulace okrajové úlohy, frekvence a vlastní funkce).
 10. Kmitání nelineárních soustav s jedním stupněm volnosti (volné kmity netlumené soustavy, přibližné analytické metody pro vynucené kmitání).

Předmět: Biomechanika a lékařské inženýrství

 1. Klasifikace tkání a biologických tekutin (základní vlastnosti a modely).
 2. Nenewtonské kapaliny (základní charakteristiky, rozdělení, modely).
 3. Modely interakce kontinuí různých fází v biomechanice.
 4. Pohybová soustava (svalstvo, skelet, klouby, modelování tkání, Hillův a Huxleyho model svalu).
 5. Oběhová – srdečně cévní soustava (srdce, srdeční sval, mechanická činnost, Starlingův zákon, modely krve, viskozimetry).
 6. Model laminárního proudění nestlačitelné kapaliny a jeho numerické řešení pomocí sdružených metod. Volba okrajových podmínek. Aplikace v biomechanice.
 7. Numerické řešení laminárního proudění nestlačitelné kapaliny pomocí sdružených metod. Projekční metody, metody třídy SIMPLE.
 8. Ultrazvuk a jeho využití pro diagnostické a léčebné účely. Počítačová tomografie (princip, vývoj a použití).
 9. Sluchové ústrojí (vlastnosti lidského sluchu, audiometrie zvuková, tónový audiometr – audiogram, audiometrie řečová, lympanometrie).
 10. Biosignály srdce (snímání a popis EKG, artefakty při snímání EKG, analýza EKG v časové oblasti, spektrální vlastnosti EKG atd.).