Základní informace

Seminář se uskuteční 22.listopadu v budově Fakulty aplikovaných věd Západočeské Univerzity v Plzni, Technická 8, Plzeň.

Zájemci o prezentování příspěvku vyplní v registračním formuláři položky "Název" a "Anotace"

Na základě prezentace na semináři budou vybraní autoři vyzváni k zaslání plného textu svého příspěvku do časopisu Applied and Computational Mechanics.

Tématické okruhy

 • Nejnovější aplikace metody konečných prvků v oblasti vědecko-technických úloh
 • Řešení průmyslových problémů metodou konečných prvků
 • Implementace moderních numerických metod

Programový výbor

 • prof. Ing. Vladislav Laš, CSc.
 • prof. Ing. Milan Růžička, CSc.
 • prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.
 • doc. Ing. Miroslav Španiel, CSc.
 • Ing. Jiří Náprstek, DrSc.
 • Ing. Jiří Plešek, CSc.
 • Ing. Jaroslav Petrásek, CSc.

Organizační výbor

 • Ing. Jan Krystek, Ph.D.
 • Jana Nocarová

Důležité datumy

 • 30. září 2018 - termín zaslání abstraktu
 • 5. října 2018 - oznámení vybraných příspěvků
 • 2. listopadu 2018 - přihlášení a úhrada vložného
 • 22. listopadu 2018 - konání semináře

Jednací jazyk

 • Český jazyk
 • Slovenský jazyk
 • Anglický jazyk

Program semináře

8:30 – 9:30 Registrace  
9:30 – 9:40 Zahájení
9:40 – 10:20 E. Rohan – ZČU v Plzni
Multiscale modelling of porous media with FEM
10:20 – 10:40 M. Mračko - ÚT AV ČR, Praha
On time reversal method in computational mechanics
10:40 – 11:00 P. Kubík – FSI  VUT v Brně
Nový vzorek pro kalibraci kritérií tvárného porušování v oblasti záporné triaxiality napětí
11:00 – 11:20 Přestávka
11:20 – 11:40 O. Veselý – TÜV SÜD Czech
Zkouška převrácení autobusu
11:40 – 12:00 M. Mašek – COMTES FHT a.s.
Numerické simulace pro tvorbu materiálových a konektorových modelů na crash testy plechových konstrukcí
12:00 – 12:20 V. Hrabánek -   I. S. H. Praha
Výpočet nárazu kolejových vozidel, porovnání dvou různých deformačních členů
12:20 – 13:20 Oběd
13:20 – 13:40 T. Hruš – FST TU v Liberci
Simulace vzniku promáčklin na plynovodním potrubí
13:40 – 14:00 J. Kuželka – FST ČVUT v Praze
Výpočet namáhání při havárii skládkového stroje
14:00 – 14:20 P. Vosynek - FSI  VUT v Brně
Využití volně dostupných programů při řešení úloh mechaniky těles metodou konečných prvků
14:20 – 14:40 Přestávka
14:40 – 15:00 M. Španiel - FST ČVUT v Praze
MKP výpočet odezvy zásahového žebříku pro hasiče
15:00 – 15:20 A. Materna – FJFI ČVUT v Praze
MKP model navíjení tenké hliníkové fólie
15:20 – 15:40 R. Bulín – FAV ZČU v Plzni
Overview of the beam elements defined using the absolute nodal coordinate formulation
15:40 – 15:50 Zakončení

Registrace

On-line registrace bude možná do 2. 11. 2018. Pokud se chcete zúčastnit semináře, vyplňte a odešlete formulář na této stránce. Hvězdičkou označené položky jsou povinné.

Po registraci Vám bude přidělen třímístný kód ""xxx"", který použijte jako variabilní symbol pro platbu účastnického poplatku ve výši 1000 Kč (nejpozději do 9. 11. 2018). Použijte prosím bankovní spojení:

č. účtu: 4811530257/0100
var. symbol: 524004xxx (poslední tři číslice nahraďte Vám přiděleným kódem)

Podklady pro platby ze zahraničí:

Banka: Komerční banka a.s.
  Goethova 1, Plzeň
Kód banky: 0100
IBAN: CZ8101000000004811530257 (účet je veden v Kč)
SWIFT: KOMBCZPPXXX


Variabilní symbol použijte i při platbě ze zahraničí.

Titul před jménem
Jméno
Příjmení
Titul za jménem
E-mail
Instituce
DIČ
Adresa
PSČ
Město
Telefon
Fax
Název příspěvku
Anotace

Sekretariát

Ing. Jan Krystek. Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta aplikovaných věd
Katedra mechaniky
Technická 8
301 00 Plzeň

e-mail:
tel.: +420 377632341
fax: +420 377632302