Proč studovat u nás?

Aktuálnost

V dnešní době, kdy nepostačuje nalezení pouze „nějakých“ technických řešení, ale hledáme řešení efektivní a ekonomická, která jsou konkurenceschopná, je nutné vychovávat odborníky, kteří již ve fázi vývoje a na úrovni virtuálního prototypu dokáží predikovat a optimalizovat chování a vlastnosti součástí a zařízení. V praxi jsou stále častěji vyhledáváni absolventi vysokých technických škol, kteří jsou schopni taková řešení hledat. V praxi se přitom velmi často využívají nástroje ve formě komerčních softwarů, které jsou stále sofistikovanější, komplexnější, složitější a také náročnější na obsluhu s ohledem na jejich správné používání. K tomu je zapotřebí mít kvalitní teoretické základy v daném oboru. Zároveň ale v praxi vznikají reálné problémy, které komerční softwary neumí postihnout a je potřeba hledat alternativní řešení. Aktuálnost výchovy odborníků profilovaných již od počátku vysokoškolského studia se ukazuje jako nutnost, neboť problematika aplikované mechaniky je ve skutečnosti velmi rozsáhlá. Odborníci, kteří jsou takto připraveni, jsou na trhu práce velmi žádáni nejen v ČR, ale i v zahraničí.

V rámci studia bakalářského studijního programu Počítačové modelování v technice získají studenti potřebné znalosti nejen z fyziky, matematiky, informatiky a kybernetiky, ale navíc se naučí těchto znalostí účelně využívat pro modelování reálných mechanických systémů z průmyslové praxe, pro modelování komplexních biomechanických systémů a pro řešení úloh experimentální mechaniky. To vše v dnešní době vyžaduje zvládnutí základů programování, osvojení si znalostí komerčních výpočtových softwarů a samozřejmě i aktivní používání alespoň anglického jazyka na odpovídající úrovni. Studenti jsou v průběhu studia vedeni k samostatnosti, ke schopnosti vyhledávat problémy a řešit je. Toho je docilováno především zadáváním individuálních úkolů a individuálním přístupem pedagogů v rámci projektové výuky. Absolventi jsou tak připravováni nejen po stránce odborné a praktické, ale jsou vedeni k tomu, aby se dokázali prosadit a uplatnit na trhu práce nebo byli schopni úspěšně pokračovat dále ve studiu navazujících magisterských studijních programů obsahově příbuzných.

Na výuce předmětů garantovaných Katedrou mechaniky (KME) Fakulty aplikovaných věd (FAV) Západočeské univerzity v Plzni (ZČU v Plzni) se podílejí přední odborníci z ČR, kteří dlouhodobě působí nejen na poli pedagogickém, ale úspěšně se podílí na řešení vědeckých problémů v rámci národních i mezinárodních projektů a grantů a smluvního výzkumu. Členové KME dlouhodobě spolupracují např. se společností Doosan Škoda Power s.r.o., společností Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s. nebo společností Škoda Auto, a.s., Mladá Boleslav. Poznatky a zkušenosti nabyté tímto způsobem jsou následně přenášeny i do výuky.

Kromě předmětů garantovaných pracovníky KME absolvují studenti i předměty garantované jinými katedrami FAV a fakultami na ZČU v Plzni. Tyto předměty jsou pečlivě voleny s ohledem na jejich obsah tak, aby vhodně doplňovaly náplň studijních programů.

Absolventi našeho bakalářského studijního programu Počítačové modelování v technice jsou dobře připraveni ke studiu navazujících magisterských studijních programů na KME a na technických vysokých školách podobného zaměření v ČR i v zahraničí. Zároveň jsou připravováni k přímému vstupu do praxe zejména v konstrukčních, vývojových a výpočtových odděleních průmyslových podniků. O naše absolventy je veliký zájem nejen v českých, ale i v zahraničních firmách a institucích. Za všechny uveďme např. Škoda Auto, a.s., Škoda Power, a.s., Škoda JS, a.s., Škoda Výzkum s.r.o., ÚJV Řež, a.s., MECAS ESI, s.r.o., ZF Engineering Plzeň s.r.o., MBtech Bohemia, s.r.o., Honeywell International s.r.o. , Siemens AG.

Katedra mechaniky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni v zaměření aplikovaná mechanika garantuje všechny stupně vysokoškolské formy studia (bakalářské, navazující magisterské a doktorské studium), které na sebe svojí skladbou a strukturou vhodně navazují a postupně rozšiřují studijní znalosti, dovednosti a způsobilosti v daném oboru.

Katedra mechaniky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni má dlouhou a bohatou historii. Její kořeny sahají k počátkům technického vysokého školství v západočeském regionu, kdy 17. října 1949 byla zahájena výuka strojního a elektrotechnického inženýrství. Se vznikem Vysoké školy strojní a elektrotechnické (VŠSE) v Plzni byla 1. října 1953 založena Katedra mechaniky a pružnosti. Významným milníkem v historii katedry byl pak rok 1990, odchod z Fakulty strojní a začlenění katedry do nově vzniklé Fakulty aplikovaných věd, jejíž součástí je do dnešní doby. V prostředí fakulty s teoreticky zaměřenými obory technického a přírodovědného směru se daří pěstovat, rozvíjet a implementovat do výuky nejnovější vědecké poznatky z oblasti mechaniky. Po celou dobu své existence si katedra navíc vytváří a uchovává úzkou vazbu na průmyslovou praxi i přední výzkumná a vědecká pracoviště v ČR.