Výpočty a design konstrukcí

Název studijního programu: Aplikovaná mechanika
Kód studijního programu: N0715A270006
Zkratka specializace: VDK18
Kód specializace: N0715A270006S03
Profil studijního programu: akademicky zaměřený
Standardní doba studia: 2 roky
Jazyk studia: český
Udělovaný akademický titul: Ing.
Forma studia: prezenční
Garantující katedra: KME FAV ZČU v Plzni

Tato specializace je součástí navazujícího akademicky zaměřeného magisterského studijního programu Aplikovaná mechanika. Specializace je zaměřena na oblast technických výpočtů s prvky designu, přičemž při návrzích a optimalizacích konstrukcí budou využívány moderní numerické výpočtové metody, jako je metoda konečných prvků, metoda konečných objemů nebo metoda hraničních prvků. Důraz při návrhu konstrukcí je kladen jak na statické, tak dynamické výpočty a dimenzování z hlediska mezních stavů. Prostor je věnován rovněž výpočtům s využitím moderních materiálů, jako jsou např. kompozitní materiály. Pozornost je věnována také konstrukci strojů a metodám konstruování pomocí výpočetní techniky. Při modelování problémů je využíván moderní matematický aparát, jako je např. tenzorový počet nebo parciální diferenciální rovnice a dále jsou aplikovány robustní metody numerického řešení a počítačového modelování problémů. Důraz je kladen na samostatnou tvůrčí činnost studentů v rámci semestrálních prací a předmětů typu projekt.

Forma a délka studia

Studijní program v dané specializaci lze studovat pouze v prezenční formě. Standardní doba studia je 2 roky.

Profil absolventa specializace

Absolvent programu Aplikovaná mechanika ve specializaci Výpočty a design konstrukcí získá hlubší znalosti:

  • z oblasti mechaniky kontinua, nekonvenčních materiálů a dynamiky mechanismů,
  • z oblasti konstrukce strojů a zařízení a konstruování součástí pomocí CAD systémů,
  • optimalizace při navrhování součástí a konstrukcí s ohledem na design,
  • ve využívání komerčních softwarů a výpočetní techniky k realizaci numerického řešení složitějších matematických modelů,
  • v problematice životnosti a spolehlivosti konstrukcí.

Při modelování problémů je využíván moderní matematický aparát, jako je např. tenzorový počet nebo parciální diferenciální rovnice a dále jsou aplikovány robustní metody numerického řešení a počítačového modelování problémů. Důraz je kladen na samostatnou tvůrčí činnost studentů v rámci semestrálních prací a předmětů typu projekt.

Absolvent se může uplatnit:

  • v oblasti aplikované mechaniky s důrazem na výpočty a design konstrukcí,
  • ve výpočtových laboratořích, ve vývoji a výzkumu technického i netechnického charakteru,
  • ve výpočtových i konstrukčních odděleních průmyslových firem,
  • ve vzdělávacích institucích.

Obsah studia

Studijní plán pro příští akademický rok bude zveřejněn v průběhu dubna, v současné době zde naleznete studijní plán pro probíhající akademický rok.

Kromě předepsaných předmětů má student možnost si zapsat libovolné další předměty z kterékoliv fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Může se tak věnovat i dalším oborům, které jej zajímají.

Co potřebujete pro úspěšné absolvování studia

Student musí v průběhu standartní doby studia 2 let absolvovat předměty ve složení předepsaném studijním plánem příslušné specializace (oboru) programu v celkovém počtu minimálně 120 kreditů, viz metodika ECTS používaná na ZČU v Plzni. Dále musí vypracovat a obhájit diplomovou práci a složit státní závěrečnou zkoušku před komisí jmenovanou děkanem. Státní závěrečná zkouška je v souladu se Studijním a zkušebním řádem ZČU tvořena třemi samostatnými částmi.