Stavitelství

Název studijního programu: Stavební inženýrství
Profil studijního programu: akademicky zaměřený
Standardní doba studia: 1,5 roku
Jazyk studia: český
Udělovaný akademický titul: Ing.
Forma studia: prezenční
Garantující katedra: KME FAV ZČU v Plzni

Studijní obor představuje komplexní systém disciplín, které v potřebné míře rozšiřují znalosti absolventa v oblasti pozemního stavitelství. Široký výběr povinně volitelných předmětů umožňuje studentovi profilaci vzhledem k představě jeho budoucího zaměření na projektování staveb, výrobu stavebních materiálů, řízení staveb, management a podnikání. Důraz je kladen na počítačové modelování problémů a samostatnou tvůrčí práci studentů prostřednictvím semestrálních prací a předmětů typu projekt.

Navazující magisterský obor Stavitelství je určen pro absolventy čtyřletých bakalářských oborů ve studijních programech zaměřených na pozemní stavby (např. studijní program Stavební inženýrství), nebo oborů příbuzných. Během studia si studenti prohloubí své teoretické a praktické znalosti zejména v oblasti navrhování a provádění komplikovaných a náročných moderních staveb, jejich stavebních úprav a rekonstrukcí, ale i obnovy a rekonstrukcí staveb historicky cenných nebo památkově chráněných. Důraz je kladen zejména na problematiku komplexního vnímání souvislostí technických, ekonomických, sociálních a kulturních.

Forma a délka studia

Studijní obor Stavitelství lze studovat v prezenční formě  a standardní doba studia je 1,5 roku.

Profil absolventa oboru

Cílem navazujícího oboru Stavitelství je připravit absolventa v oboru pozemní stavby tak, aby byl schopen samostatného návrhu a statického posouzení stavby, zabezpečení výstavby a užití staveb.

Jedná se především o

  • navrhování budov s využitím výpočetní techniky,
  • ocelové, dřevěné a železobetonové konstrukce a jejich začlenění do moderních objektů,
  • návrh nízko-energetických objektů a objektů šetrných k životnímu prostředí,
  • použití progresivních stavebních konstrukcí a technologií,
  • seznámení se a využívání v praxi stavebních a souvisejících právních předpisů,
  • práce na rozvoji území a příprava nových investic,
  • seznámení s historickými konstrukcemi, hodnocení a rekonstrukce starších objektů,
  • řízení staveb a stavebních provozů,
  • diagnostiku staveb a rekonstrukce staveb,
  • podnikání v oblasti stavebnictví.

Absolventi oboru Stavitelství jsou v praxi vyhledávaní stavebními firmami na samostatné a vedoucí pozice pro jejich komplexní znalosti v oblasti pozemních staveb i přesahem do staveb inženýrských, uplatňují se rovněž na vedoucích pozicích stavebních odborů a státních úřadů i jako úspěšní podnikatelé. Absolventi oboru Stavitelství se již uplatnili i v zahraničí, konkrétně v Německu a Velké Británii.

Obsah studia

Studijní plán pro příští akademický rok bude zveřejněn v průběhu dubna, v současné době zde naleznete studijní plán pro probíhající akademický rok.

Kromě předepsaných předmětů má student možnost si zapsat libovolné další předměty z kterékoliv fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Může se tak věnovat i dalším oborům, které jej zajímají.