Stavební inženýrství – Moderní budovy

Název studijního programu: Stavební inženýrství – Moderní budovy
Kód studijního programu: N0732P260002
Profil studijního programu: profesně zaměřený
Standardní doba studia: 2 roky
Udělovaný akademický titul: Ing.
Jazyk studia: český
Forma studia: prezenční
Garantující katedra: KME FAV ZČU v Plzni

Navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství – Moderní budovy je koncipován jako profesně zaměřený program se specializacemi, určený pro další vzdělání absolventů tří- i čtyřletých bakalářských studijních programů z technických (stavební inženýrství, architektura, elektrotechnika, strojírenství i další) i netechnických oblastí (zejména ekonomie a právo), stejně jako odborníků z praxe, v multioborových odbornostech moderního stavebnictví. Struktura studijního programu umožní studentům odborně se vyprofilovat ve dvou nejvýznamnějších oblastech životního cyklu moderních budov – jejich návrhu a provádění včetně stavebních úprav, a při správě, řízení a optimalizaci jejich provozu. Získané znalosti a dovednosti mají, vedle oblasti moderních budov, široký přesah do obecných zásad stavebnictví.

Proces životního cyklu pozemních staveb (tj. budov), zpravidla obsahující fáze – koncepční návrh, projekce, provádění, užívání a likvidace, v sobě integruje multioborový přístup participujících odborníků několika odborností. Vedle převládající oblasti technické se zejména (ale nejen) u komerčně využívaných a veřejných budov jedná o oblast ekonomicko manažerskou a právní; společně tvoří základ moderního přístupu k navrhování, provádění, údržbě, rekonstrukcím, správě, optimalizaci a řízení provozu budov. Celou tuto problematiku pokrývají obě vyučované specializace – Navrhování a provádění budovSpráva a řízení provozu budov. Obě specializace byly připraveny s podporou odborných autorit z praxe tak, aby jejich absolventi pokryli vysokou poptávku po komplexně vzdělaných (a velmi dobře finančně hodnocených) odbornících v oblasti moderního pozemního stavitelství.

V moderní stavební praxi probíhá úzká spolupráce absolventů obou specializací. Fázi projekční přípravy či realizace stavby vedou odborníci na navrhování či provádění budov, specialisti na správu a řízení provozu budov pak zastupují budoucího vlastníka nebo uživatele a dohlížejí na funkčnost a provozní optimalizaci budoucí stavby. Ve fázi užívání stavby naopak provozní specialisté připravují koncepci stavebních úprav, změn či rekonstrukčních zásahů do budovy, kterou dále rozvíjejí techničtí odborníci. Tato spolupráce může mít trvalý nebo občasný charakter, v závislosti na typu budovy a způsobu jejího užívání.

Mezi stěžejní technické, ekonomické a manažerské odbornosti, které budou v rámci studia obou specializací navazujícího studijního programu Stavební inženýrství – Moderní budovy vyučovány, patří zejména:

  • vyhledání nemovitosti s investičním potenciálem, zhodnocení jejího stavu a možností, zajištění financování výstavby, kontrola průběhu realizace, management provozování budovy;
  • analýza a hodnocení územně plánovací dokumentace, údajů katastru nemovitostí, lokálních podmínek a dalších informací v technických, environmentálních, ekonomických, sociálních a právních souvislostech;
  • hodnocení a optimalizace požadavků na konkrétní budovu z hlediska jejího celoživotního cyklu, při vnímání potenciálních rizik;
  • optimalizace technické a ekonomické provozní náročnosti budovy ve fázi jejího návrhu, provádění i užívání;
  • aplikace moderních nástrojů, systémů a komunikačních technologií (BIM, BAS, BMS apod.) v procesu návrhu, provádění a užívání budovy;
  • aplikace progresivních stavebních materiálů, konstrukcí a technologií, včetně speciálních postupů a diagnostických metod, při návrhu nové stavby nebo stavebních úprav již existující budovy;
  • tvorba a udržování kvalitního vnitřního prostředí budovy s ohledem na požadavky jejích uživatelů a jejich časovou proměnlivost;
  • management provozu budovy se zřetelem na její životnost, užitečnost, bezpečnost a flexibilitu, dále provádění a hodnocení due diligence apod.;
  • optimalizace life cycle costing, maximalizace udržitelnosti a minimalizace environmentálních dopadů konkrétní budovy.

Absolventi obou specializací studijního programu Stavební inženýrství – Moderní budovy jsou po splnění předepsané délky praxe oprávněni požádat Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. (autorizovaný inženýr pro obor Pozemní stavby).

Forma a délka studia

Studijní program Stavební inženýrství – Moderní budovy lze studovat v prezenční formě, standardní doba studia jsou 2 roky.

Profil absolventa specializací

Cílem navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství – Moderní budovy je připravit absolventa na výkon výkonné i manažerské pozice v některé z odborností zajišťujících celoživotní cyklus moderních budov.

Obsah studia