Správa a řízení provozu budov

Název studijního programu: Stavební inženýrství - Moderní budovy
Kód studijního programu: N0732P260002
Zkratka specializace: SŘPB18np
Kód specializace: N0732P260002S02
Profil studijního programu: profesně zaměřený
Standardní doba studia: 2 roky
Udělovaný akademický titul: Ing.
Jazyk studia: český
Forma studia: prezenční
Garantující katedra: KME FAV ZČU v Plzni

Studijní specializace Správa a řízení provozu budov je určena nejen absolventům stavebně technických a příbuzných bakalářských studijních programů, ale všech technických programů i programů ekonomických či právních. Cílem vzdělávání je kvalitní a komplexní příprava odborníků na výkon budoucího povolání ve výkonných i řídících funkcích ve velmi pestrých podmínkách moderního nakládání s nemovitostmi, v návaznosti na aktuální náročnost zejména environmentálních, sociálně kulturních, ekonomických a provozně technologických souvislostí životního cyklu moderních budov. Získané znalosti a dovednosti mají, vedle moderních budov, široký přesah do zásad provozování všech typů staveb. Profesní charakter studijního programu znamená bezprostřední orientaci na praxi a okamžité uplatnění absolventů na příslušných odborných pozicích.

Moderní trendy v oblasti správy a řízení provozu budov se vyznačují vysokými nároky na maximální flexibilitu dispozice interiéru a související užitečnost budov, udržení či zvyšování jejich hodnoty na realitním trhu, efektivnost údržby, optimalizaci energetické náročnosti, kvalitu vnitřního prostředí a jejich environmentální vlivy v rámci tzv. udržitelného rozvoje společnosti, s dopadem na ekonomiku a bezpečnost provozu. Vysokou odbornost vyžaduje i péče o již existující stavební fond, zejména údržba a rekonstrukce budov a jejich transformace na aktuální požadavky uživatelů. Soustavně narůstá i význam bezpečnosti provozu staveb – kromě požární bezpečnosti se jedná také o problematiku odolnosti staveb proti mimořádným účinkům (výbuch, povodeň, náraz vozidla apod.) a ochranu jejich uživatelů, ale i zajištění udržitelného využití staveb v podmínkách pandemie a po ní.

Forma a délka studia

Specializaci Správa a řízení provozu budov studijního programu Stavební inženýrství – Moderní budovy lze studovat pouze v prezenční formě. Standardní doba studia je 2 roky.

Profil absolventa specializace

U absolventa programu Stavební inženýrství – Moderní budovy ve specializaci Správa a řízení provozu budov budou rozvinuty zejména následující odborné schopnosti:

 • analyzovat a hodnotit územně plánovací dokumentaci, údaje katastru nemovitostí a další podklady v technických, ekonomických a právních souvislostech;
 • hodnotit a optimalizovat požadavky na moderní budovy z hlediska jejich celoživotního cyklu, při vnímání potenciálních rizik;
 • optimalizovat technickou, energetickou a ekonomickou provozní náročnost budov ve fázi jejich návrhu, provádění i užívání;
 • aplikovat moderní nástroje, systémy a komunikační technologie (BIM, BAS, BMS apod.) v procesu návrhu, provádění a užívání budov;
 • monitorovat, optimalizovat a udržovat kvalitní vnitřní prostředí budov s ohledem na požadavky jejich uživatelů a jejich časovou proměnlivost;
 • optimalizovat personální a technickou náročnost provozu budov;
 • využívat novodobé energetické zdroje resp. efektivní spotřebiče energií;
 • monitorovat potenciální rizika a včas je eliminovat;
 • optimalizovat stavebně technické řešení budov s ohledem na jejich budoucí provoz již ve fázi návrhu a provádění;
 • kontrolovat a optimalizovat finanční toky během provádění a provozování staveb;
 • řídit a koordinovat profese podílející se na zajištění a optimalizaci provozu staveb.

Absolvent bude vybaven kompetencemi pro výkon výkonných a vedoucích pozic zejména v developerských společnostech, facility managementu, odborech správy majetku velkých měst, krajů či ministerstev, ale i finančních ústavech a institucích státní správy v oblasti výstavby. Absolvent bude disponovat znalostmi a dovednostmi z technických a ekonomických disciplín, které mu umožní hodnotit široké nároky, požadavky a rizika moderních budov v provozních, sociálních, energetických nebo ekonomických souvislostech s vnímáním parametrů ekologie, dlouhodobé udržitelnosti a potřeb jejich uživatelů.

Absolvent se může uplatnit:

 • na výkonné i vedoucí pozici ve fázi vyhledání nemovitosti s investičním potenciálem, zhodnocení jejího stavu a možností, zajištění financování výstavby a kontroly průběhu realizace (stavební development);
 • na výkonné i vedoucí pozici managementu provozu budovy se zřetelem na její funkci, užitečnost, flexibilitu, bezpečnost a životnost, dále provádění a hodnocení due diligence apod. (facility management);
 • na výkonné i vedoucí pozici ve fázi optimalizace life cycle costing, maximalizace udržitelnosti a minimalizace environmentálních dopadů moderních budov;
 • na pozici zástupce investora a konzultanta ve fázi přípravy, návrhu a projektování moderní pozemní stavby nebo stavebního komplexu;
 • na výkonné i vedoucí pozici finančního ústavu dohlížejícího na průběh financování klientských investic;
 • na výkonné i vedoucí pozici společnosti využívající pro svoji hlavní činnost rozsáhlý nemovitostní fond;
 • na výkonné i vedoucí pozici ve státních institucích nebo úřadech v oblasti výstavby;
 • v doktorském studiu a výzkumné činnosti;
 • v řadě dalších pozic dle odborných preferencí absolventa.

Absolventi studijního programu Stavební inženýrství – Moderní budovy ve specializaci Správa a řízení provozu budov jsou po splnění předepsané délky praxe oprávněni požádat Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. (autorizovaný inženýr pro obor Pozemní stavby).

Obsah studia

Studijní plán pro příští akademický rok bude zveřejněn v průběhu dubna, v současné době zde naleznete studijní plán pro probíhající akademický rok.

Kromě předepsaných předmětů má student možnost si zapsat libovolné další předměty z kterékoliv fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Může se tak věnovat i dalším oborům, které jej zajímají.

Co potřebujete pro úspěšné absolvování studia

Student musí v průběhu standartní doby studia 2 let absolvovat předměty ve složení předepsaném studijním plánem příslušné specializace (oboru) programu v celkovém počtu minimálně 120 kreditů, viz metodika ECTS používaná na ZČU v Plzni. Dále musí v souladu se Studijním a zkušebním řádem ZČU vypracovat a obhájit diplomovou práci a složit státní závěrečnou zkoušku před komisí jmenovanou děkanem.