Navrhování a provádění budov

Název studijního programu: Stavební inženýrství - Moderní budovy
Kód studijního programu: N0732P260002
Zkratka specializace: NPB18np
Kód specializace: N0732P260002S01
Profil studijního programu: profesně zaměřený
Standardní doba studia: 2 roky
Udělovaný akademický titul: Ing.
Jazyk studia: český
Forma studia: prezenční
Garantující katedra: KME FAV ZČU v Plzni

Studijní specializace Navrhování a provádění budov je určena zejména absolventům stavebně technických a příbuzných bakalářských studijních programů. Cílem vzdělávání je kvalitní a komplexní příprava odborníků v oblasti pozemních staveb na výkon budoucího povolání ve výkonných i řídících funkcích ve velmi pestrých podmínkách moderního pozemního stavitelství v návaznosti na aktuální náročnost zejména materiálového, konstrukčního, energetického a provozně technologického řešení moderních budov. Získané znalosti a dovednosti mají, vedle moderních budov, široký přesah do obecných zásad stavebnictví. Profesní charakter studijního programu znamená bezprostřední orientaci na praxi a okamžité uplatnění absolventů na příslušných odborných pozicích.

Moderní trendy v oblasti navrhování a provádění pozemních staveb se vyznačují zaváděním progresivních stavebních materiálů a technologií, odhmotňováním stavebních konstrukcí a současně zvyšováním jejich komplikovanosti, snižováním energetické náročnosti provozu staveb a jejich environmentálních dopadů v rámci tzv. udržitelného rozvoje společnosti, maximalizací jejich flexibility aužitečnosti s dopadem na ekonomiku a náročnost zajištění jejich budoucí správy a provozu. Vedle toho je významnou odbornou oblastí i péče o již existující novodobý stavební fond, zejména specifika údržby a rekonstrukce budov. Současně narůstá i význam bezpečnosti provozu staveb – kromě požární bezpečnosti se jedná také o problematiku odolnosti staveb proti mimořádným účinkům (výbuch, povodeň, náraz vozidla) a ochranu jejich uživatelů.

Forma a délka studia

Specializaci Navrhování a provádění budov studijního programu Stavební inženýrství – Moderní budovy lze studovat pouze v prezenční formě. Standardní doba studia je 2 roky.

Profil absolventa specializace

U absolventa programu Stavební inženýrství – Moderní budovy ve specializaci Navrhování a provádění budov budou rozvinuty zejména následující odborné schopnosti:

 •  komplexní vnímání a hodnocení účinků a požadavků na stavební konstrukce, potenciálních rizik a jejich eliminace;
 •  uplatňování progresivních technologií a materiálů ve stavebních konstrukcích;
 •  optimalizace moderních konstrukcí i staveb a jejich vlastností ve fázi návrhu i provádění;
 •  snižování energetické a materiálové náročnosti budov bez snížení jejich spolehlivosti a životnosti;
 •  aplikace moderních technických zařízení v budovách;
 •  efektivní dosahování vysoké kvality vnitřního prostředí moderních budov;
 •  využívání novodobých energetických zdrojů resp. efektivních spotřebičů energií;
 •  řízení a koordinace profesí podílejících se na navrhování a provádění staveb.

Absolvent bude vybaven kompetencemi pro výkon vedoucích pozic zejména v projekčních nebo expertních týmech v oblastech projekce či provádění pozemních staveb, vývoje a výroby stavebních materiálů a konstrukcí, ale i finančních ústavech, investorských skupinách a institucích státní správy. Absolvent bude disponovat znalostmi a dovednostmi z technických a ekonomických disciplín, které mu umožní hodnotit široké nároky, požadavky a rizika moderních budov v konstrukčních, energetických nebo ekonomických souvislostech s vnímáním parametrů ekologie, dlouhodobé udržitelnosti a potřeb jejich uživatelů.

Absolvent se může uplatnit:

 • na výkonné i vedoucí pozici ve fázi přípravy, návrhu a projektování moderních pozemních staveb nebo stavebních komplexů;
 • na výkonné i vedoucí pozici ve fázi realizace novostaveb moderních budov nebo jejich stavebních úprav;
 • na výkonné i vedoucí pozici procesu výroby stavebních materiálů, prvků nebo konstrukcí;
 • na výkonné i vedoucí pozici ve státních institucích nebo úřadech zabývajících se výstavbou;
 • na výkonné i vedoucí pozici společnosti zabývajících se investicemi do nemovitostí;
 • v doktorském studiu a výzkumné činnosti;
 • v řadě dalších pozic dle odborných preferencí absolventa.

Absolventi studijního programu Stavební inženýrství – Moderní budovy ve specializaci Navrhování a provádění budov jsou po splnění předepsané délky praxe oprávněni požádat Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. (autorizovaný inženýr pro obor Pozemní stavby).

Obsah studia

Studijní plán pro příští akademický rok bude zveřejněn v průběhu dubna, v současné době zde naleznete studijní plán pro probíhající akademický rok.

Kromě předepsaných předmětů má student možnost si zapsat libovolné další předměty z kterékoliv fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Může se tak věnovat i dalším oborům, které jej zajímají.

Co potřebujete pro úspěšné absolvování studia

Student musí v průběhu standartní doby studia 2 let absolvovat předměty ve složení předepsaném studijním plánem příslušné specializace (oboru) programu v celkovém počtu minimálně 120 kreditů, viz metodika ECTS používaná na ZČU v Plzni. Dále musí v souladu se Studijním a zkušebním řádem ZČU vypracovat a obhájit diplomovou práci a složit státní závěrečnou zkoušku před komisí jmenovanou děkanem.