Dynamika konstrukcí a mechatronika

Název studijního programu: Aplikovaná mechanika
Kód studijního programu: N0715A270006
Zkratka specializace: DKM18
Kód specializace: N0715A270006S01
Profil studijního programu: akademicky zaměřený
Standardní doba studia: 2 roky
Udělovaný akademický titul: Ing.
Jazyk studia: český
Forma studia: prezenční
Garantující katedra: KME FAV ZČU v Plzni

Tato specializace je součástí navazujícího akademicky zaměřeného magisterského studijního programu Aplikovaná mechanika. Studium zahrnuje popis dynamického chování a zejména vibrací konstrukcí a strojů s možností toto chování aktivně ovlivňovat pomocí řídicích prvků. Odtud plyne i příslušné zaměření studia jak do oblasti mechaniky, kde je kladen důraz na matematickou teorii kmitání, mechaniku kontinua, statistickou mechaniku, dynamickou syntézu a optimalizaci, tak do oblasti kybernetiky, kde je student obeznámen s teorií řízení, teorií systémů a s oblastí teorie regulace. Důležité postavení ve specializaci Dynamika konstrukcí a mechatronika zaujímá též robotika. Studenti se seznámí nejenom s možnostmi počítačové simulace chování mechanických a mechatronických systémů, ale budou se rovněž zabývat možnostmi získávání informací o systémech pomocí fyzikálních experimentů v laboratořích. Při modelování problémů je využíván moderní matematický aparát, jako je např. tenzorový počet, parciální diferenciální rovnice a dále jsou aplikovány robustní metody numerického řešení a počítačového modelování problémů. Důraz je kladen na samostatnou tvůrčí činnost studentů v rámci semestrálních prací a předmětů typu projekt.

Forma a délka studia

Studijní program v dané specializaci lze studovat pouze v prezenční formě. Standardní doba studia je 2 roky.

Profil absolventa specializace

Absolvent programu Aplikovaná mechanika ve specializaci Dynamika konstrukcí a mechatronika získá hlubší znalosti:

  • z diskrétní mechaniky a z oblasti dynamiky kontinua,
  • ze statistické mechaniky a z teorie životnosti a spolehlivosti,
  • z oblasti diskrétních pasivních i aktivně řízených mechanických systémů,
  • z informatiky a programování pro řešení mechanických problémů,
  • pro popis dynamických systémů se zpětnovazebním řízením,
  • pro posouzení stability s otevřenou a uzavřenou řídicí smyčkou,
  • pro provedení statické, kinematické a dynamické analýzy a syntézy složitých mechanismů a konstrukcí.

Kromě teoretických znalostí bude znát potřebné numerické metody, výpočtové metody a příslušné algoritmy pro simulaci chování těchto systémů, k jejíž realizaci budou sloužit i nezbytné znalosti programovacích technik a standardního profesionálního softwaru. Pro ověřování nově vyvinutých metod bude absolvent vybaven i potřebnými znalostmi z oblasti experimentální dynamiky a měřicí techniky.

Absolvent se může uplatnit:

  • v oblasti počítačového modelování a numerických simulací chování složitých mechanických systémů,
  • v základním výzkumu a v celé řadě aplikací, které budou předmětem spolupráce s průmyslovými podniky a s pracovníky jiných vědních oborů, jako je např. kybernetika, energetika a dopravní technika, ve formě nejrůznějších projektů.

Obsah studia

Studijní plán pro příští akademický rok bude zveřejněn v průběhu dubna, v současné době zde naleznete studijní plán pro probíhající akademický rok.

Kromě předepsaných předmětů má student možnost si zapsat libovolné další předměty z kterékoliv fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Může se tak věnovat i dalším oborům, které jej zajímají.

Co potřebujete pro úspěšné absolvování studia

Student musí v průběhu standartní doby studia 2 let absolvovat předměty ve složení předepsaném studijním plánem příslušné specializace (oboru) programu v celkovém počtu minimálně 120 kreditů, viz metodika ECTS používaná na ZČU v Plzni. Dále musí vypracovat a obhájit diplomovou práci a složit státní závěrečnou zkoušku před komisí jmenovanou děkanem. Státní závěrečná zkouška je v souladu se Studijním a zkušebním řádem ZČU tvořena třemi samostatnými částmi.