Studium v navazujících magisterských studijních programech

Katedra mechaniky Fakulty aplikovaných Západočeské univerzity v Plzni garantuje v prezenční formě studia akademicky zaměřený navazující magisterský studijní program Aplikovaná mechanika, který je členěn do specializací Dynamika konstrukcí a mechatronika (DKM), Biomechanika a mechanika moderních materiálů (BMM) a Výpočty a design konstrukcí (VDK). Katedra dále garantuje profesně zaměřený magisterský studijní program Stavební inženýrství – Moderní budovy, který je členěn do specializací Navrhování a provádění budov a Správa a řízení provozu budov.

Aplikovaná mechanika

Je dvouletý akademicky zaměřený navazující magisterský studijní program studovaný v českém jazyce v prezenční formě. Cílem navazujícího magisterského studijního programu Počítačové modelování v inženýrství je oslovit širší spektrum uchazečů o studium technického zaměření a uspokojit poptávku po absolventech tohoto typu. Program svými specializacemi Dynamika konstrukcí a mechatronika, Biomechanika a mechanika moderních materiálů a Výpočty a design konstrukcí navazuje na bakalářský studijní program Počítačové modelování v mechanice a oba programy vytváří ucelenou koncepci v oblasti počítačového modelování. Navazující magisterský studijní program Aplikovaná mechanika je svým pojetím navržen ale tak, aby umožnil úspěšné studium i absolventům dalších bakalářských oborů příbuzného zaměření. Koncepce a struktura navazujícího magisterského programu zároveň umožňuje absolventům pokračovat ve studiu příbuzných doktorských studijních programů nabízených na vysokých školách v ČR a zahraničí.

Více o studijních specializacích:

Stavební inženýrství – Moderní budovy

Dvouletý navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství – Moderní budovy obsahuje dvě studijní specializace. Specializace Navrhování a provádění budov je určena zejména pro absolventy bakalářských studijních programů zaměřených na stavební inženýrství – v oblasti pozemních staveb, stavebních konstrukcí, architektury a příbuzných oborů. Multioborová specializace Správa a řízení provozu budov je určena absolventům širokého spektra bakalářských programů nejen stavebně technických a architektonických, ale technických obecně (strojní inženýrství, elektroinženýrství apod.), ekonomických či právních.
Absolventi studijních specializací získají nejen hlubší teoretické a zejména praktické znalosti v příslušných odbornostech, spojených s celoživotním cyklem moderních staveb zahrnujících návrh, realizaci i efektivní správu a optimalizaci jejich provozu, ale i manažerské dovednosti nezbytné pro výkon vedoucích funkcí na odborných pozicích. Při vzdělávání je důraz kladen zejména na problematiku komplexního vnímání technických, ekonomických, sociálních, kulturních a environmentálních souvislostí a jejich uplatnění v moderní praxi.

Více o studijním programu:

Více o studijních specializacích: