Studium v navazujících magisterských studijních programech

Katedra mechaniky Fakulty aplikovaných Západočeské univerzity v Plzni garantuje v prezenční formě studia akademicky zaměřený navazující magisterský studijní program Aplikovaná mechanika, který je členěn do specializací Dynamika konstrukcí a mechatronika (DKM), Biomechanika a mechanika moderních materiálů (BMM) a Výpočty a design konstrukcí (VDK). Katedra dále garantuje akademicky zaměřený magisterský studijní obor Stavitelství (STA), který je součástí navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství.

Aplikovaná mechanika

Je dvouletý akademicky zaměřený navazující magisterský studijní program studovaný v českém jazyce v prezenční formě. Cílem navazujícího magisterského studijního programu Počítačové modelování v inženýrství je oslovit širší spektrum uchazečů o studium technického zaměření a uspokojit poptávku po absolventech tohoto typu. Program svými specializacemi Dynamika konstrukcí a mechatronika, Biomechanika a mechanika moderních materiálů a Výpočty a design konstrukcí navazuje na bakalářský studijní program Počítačové modelování v mechanice a oba programy vytváří ucelenou koncepci v oblasti počítačového modelování. Navazující magisterský studijní program Aplikovaná mechanika je svým pojetím navržen ale tak, aby umožnil úspěšné studium i absolventům dalších bakalářských oborů příbuzného zaměření. Koncepce a struktura navazujícího magisterského programu zároveň umožňuje absolventům pokračovat ve studiu příbuzných doktorských studijních programů nabízených na vysokých školách v ČR a zahraničí.

Více o studijních specializacích:

Stavební inženýrství

Jedna a půl letý navazující magisterský obor Stavitelství je určen pro absolventy čtyřletých bakalářských oborů ve studijních programech zaměřených na pozemní stavby (např. studijní program Stavební inženýrství), nebo oborů příbuzných. Během studia si studenti prohloubí své teoretické a praktické znalosti zejména v oblasti navrhování a provádění komplikovaných a náročných moderních staveb, jejich stavebních úprav a rekonstrukcí, ale i obnovy a rekonstrukcí staveb historicky cenných nebo památkově chráněných. Důraz je kladen zejména na problematiku komplexního vnímání souvislostí technických, ekonomických, sociálních a kulturních.

Více o studijním oboru:

Informace o dobíhajících studijních programech platných do roku zápisu 2018/2019 naleznete zde.

Patička