Výpočty a design

Charakteristika studijního oboru

Obor je tvořen bloky teoretických předmětů z oblasti matematiky, aplikované mechaniky a designu konstrukcí. Dále obsahuje bloky předmětů diskrétní mechaniky, mechaniky kontinua, konstrukce strojů a zařízení a konstruování s pomocí CAD systémů s ohledem na design, zaměřených na využití teoretických poznatků v praxi.


Profil absolventa studijního oboru

Student navazujícího magisterského studijního oboru Výpočty a design získá hlubší znalosti:

  • z matematiky, diskrétní mechaniky a mechaniky kontinua,
  • z oblasti navrhování konstrukcí i s ohledem na jejich design,
  • ve využívání komerčních softwarů a výpočetní techniky k realizaci numerického řešení složitějších matematických modelů,
  • v problematice životnosti a spolehlivosti konstrukcí a navrhování (designem) složitějších konstrukčních celků pomocí CAD systémů.

Absolvent se může uplatnit:

  • ve výpočtových laboratořích, ve vývoji a výzkumu technického i netechnického charakteru,
  • ve výpočtových i konstrukčních odděleních průmyslových firem,
  • ve vzdělávacích institucích.

Co potřebujete pro úspěšné absolvování studia

Student musí v průběhu standartní doby studia 2 let absolvovat předměty ve složení předepsaném studijním plánem příslušné specializace (oboru) programu v celkovém počtu minimálně 120 kreditů, viz metodika ECTS používaná na ZČU v Plzni. Dále musí vypracovat a obhájit diplomovou práci a složit státní závěrečnou zkoušku před komisí jmenovanou děkanem. Státní závěrečná zkouška je v souladu se Studijním a zkušebním řádem ZČU tvořena třemi samostatnými částmi.