Stavitelství

Charakteristika studijního oboru

Studium je zakončeno státní zkouškou a obhajobou diplomové práce. Absolventi získají titul Ing. Absolventi oboru Stavitelství jsou v praxi vyhledávaní stavebními firmami na samostatné a vedoucí pozice pro jejich komplexní znalosti v oblasti pozemních staveb i přesahem do staveb inženýrských, uplatňují se rovněž na vedoucích pozicích stavebních odborů a státních úřadů i jako úspěšní podnikatelé. Absolventi oboru Stavitelství se již uplatnili i v zahraničí, konkrétně v Německu a Velké Británii.

Co potřebujete pro úspěšné absolvování studia

Student musí v průběhu standartní doby studia 1,5 roku absolvovat předměty ve složení předepsaném studijním plánem příslušné specializace (oboru) programu v celkovém počtu minimálně 90 kreditů, viz metodika ECTS používaná na ZČU v Plzni. Dále musí vypracovat a obhájit diplomovou práci a složit státní závěrečnou zkoušku před komisí jmenovanou děkanem. Státní závěrečná zkouška je v souladu se Studijním a zkušebním řádem ZČU tvořena třemi samostatnými částmi.

Patička