Dynamika konstrukcí a mechatronika

Charakteristika studijního oboru

Obor je tvořen bloky teoretických předmětů z oblasti matematiky, aplikované mechaniky, dynamiky konstrukcí a mechatroniky. Dále obsahuje bloky předmětů diskrétní mechaniky a mechaniky kontinua, mechaniky nelineárního a viskoelastického kontinua, matematické teorie kmitání, mechaniky kontinua, statistické mechaniky, teorie řízení a teorie systémů. Do výuky jsou také zařazeny předměty ve formě projektů, ve kterých studenti pod odborným dohledem zpracovávají individuální témata.

Profil absolventa studijního oboru

Student navazujícího magisterského studijního oboru Dynamika konstrukcí a mechatronika získá hlubší znalosti:

  • z matematiky, diskrétní mechaniky a mechaniky kontinua, mechaniky nelineárního a viskoelastického kontinua,
  • z informatiky a programování pro řešení mechanických problémů,
  • pro popis dynamických systémů se zpětnovazebním řízením,
  • pro posouzení stability s otevřenou a uzavřenou řídicí smyčkou,
  • pro provedení statické, kinematické a dynamické analýzy a syntézy složitých mechanismů a konstrukcí.

Absolvent se může uplatnit:

  • v oblasti počítačového modelování a numerických simulací chování složitých mechanických systémů,
  • v základním a problémově orientovaném výzkumu v rámci spolupráce s průmyslovými podniky a s pracovníky jiných vědních oborů, např. kybernetiky, energetiky a dopravní techniky.

Co potřebujete pro úspěšné absolvování studia

Student musí v průběhu standartní doby studia 2 let absolvovat předměty ve složení předepsaném studijním plánem příslušné specializace (oboru) programu v celkovém počtu minimálně 120 kreditů, viz metodika ECTS používaná na ZČU v Plzni. Dále musí vypracovat a obhájit diplomovou práci a složit státní závěrečnou zkoušku před komisí jmenovanou děkanem. Státní závěrečná zkouška je v souladu se Studijním a zkušebním řádem ZČU tvořena třemi samostatnými částmi.