Aplikovaná mechanika

Charakteristika studijního oboru

Obor je tvořen bloky teoretických předmětů z oblasti matematiky a aplikované mechaniky. Zároveň obsahuje bloky předmětů diskrétní mechaniky a mechaniky kontinua, základů anatomie a fyziologie, mechaniky nelineárního a viskoelastického kontinua, biomechaniky, lékařské elektroniky a modelování procesů v lidském organismu, matematické teorie kmitání, mechaniky kontinua a statistické mechaniky. Do výuky jsou také zařazeny předměty ve formě projektů, ve kterých studenti pod odborným dohledem zpracovávají individuální témata.

Profil absolventa studijního oboru

Student navazujícího magisterského studijního oboru Aplikovaná mechanika získá hlubší znalosti:

  • z matematiky, diskrétní mechaniky a mechaniky kontinua, mechaniky nelineárního a viskoelastického kontinua,
  • modelování heterogenních prostředí a newtonských a nenewtonských kapalin,
  • z oblasti technických aplikací informatiky, počítačových sítí a paralelního programování.
  • modelování v biomechanice člověka,
  • z oblasti biomateriálů a materiálové chemie.

Absolvent se může uplatnit:

  • ve výpočtových laboratořích, ve vývoji a výzkumu řady odvětví technického i netechnického charakteru, v oblastech lékařského výzkumu, v soudním lékařství atd.,
  • v oblasti počítačového modelování a počítačové simulace aplikované mechaniky, např. modelování v biomechanice,
  • na technických orientovaných pozicích, kde je schopen komunikovat s lékaři a společně s nimi využívat stále složitější medicínskou techniku s vysokou podporou výpočetní techniky.

Předměty

SemestrPovinnéPovinně volitelnéDoporučené

Co potřebujete pro úspěšné absolvování studia

Student musí v průběhu standartní doby studia 2 let absolvovat předměty ve složení předepsaném studijním plánem příslušné specializace (oboru) programu v celkovém počtu minimálně 120 kreditů, viz metodika ECTS používaná na ZČU v Plzni. Dále musí vypracovat a obhájit diplomovou práci a složit státní závěrečnou zkoušku před komisí jmenovanou děkanem. Státní závěrečná zkouška je v souladu se Studijním a zkušebním řádem ZČU tvořena třemi samostatnými částmi.