Jak se přihlásit?

Informace o přijímacím řízení (podmínky pro přijetí a přihláška) jsou pro všechny stupně studia dostupné na stránkách Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni.

Co je dobré vědět?

Bakalářské studium

Před započetím studia musí mít uchazeč úspěšně ukončené středoškolské studium zakončené maturitou.

Přihlášku ke studiu v bakalářských studijních programech na FAV ZČU v Plzni je možné podat pouze v elektronické formě.

Před vyplněním elektronické přihlášky je dobré si připravit:

  • tři průměry známek ze střední školy: průměr známek (bez chování) v posledním ročníku střední školy za druhé pololetí (pokud dosud neexistuje, pak za první pololetí), průměr známek (bez chování) v předposledním ročníku střední školy za druhé pololetí a průměr známek (bez chování) za druhé pololetí v ročníku střední školy předcházejícího předposlednímu ročníku,
  • výsledky Národní srovnávací zkoušky z matematiky (pokud chcete uvést),
  • výsledky Národní srovnávací zkoušky z obecných studijních předpokladů (pokud chcete uvést),
  • výsledky krajského nebo celostátního kola matematické nebo fyzikální olympiády vyhlašované MŠMT (pokud chcete uvést),
  • výsledky krajského kola logické olympiády vyhlašované Mensou ČR (pokud chcete uvést),
  • výsledky finálového kola soutěže v programování PilsProg (pokud chcete uvést).

Navazující studium

Před započetím studia musí být uchazeč absolventem bakalářského nebo magisterského studijního programu.

Přihlášku ke studiu v navazujícím magisterských studijních programech na FAV ZČU v Plzni je možné podat pouze v elektronické formě.

Před vyplněním elektronické přihlášky je dobré si vypočítat vážený studijní průměr a to na základě dodatku k diplomu. Vážený studijní průměr se vypočte jako podíl součtu výsledných známek z předmětů zakončených zkouškou násobených kreditním ohodnocením předmětů (případně týdenním hodinovým rozsahem) a celkového součtu kreditů z těchto předmětů (resp. součtem týdenních hodinových rozsahů).

Doktorské studium

Nutnou podmínkou přijetí do doktorského studijního programu je úspěšné ukončení magisterského studia.

Pro bližší informace týkající se přijímacího řízení do doktorského studijního oboru Aplikovaná mechanika kontaktujte sekretariát katedry mechaniky.