Výpočty a design

Charakteristika studijního oboru

Tento obor si klade za cíl poskytnout studentům ucelené vzdělání v oblasti aplikované mechaniky, konstrukce a designu. Do studia jsou proto začleněny jak předměty s teoretickým základem, tak předměty konstrukční a výtvarné. V rámci studia je kladen důraz na samostatnou práci studentů, kteří tak mohou rozvíjet svoji kreativitu. V prvním ročníku studia převažuje výuka teoretických předmětů fakultního základu. Od 2. ročníku je výuka dále rozšiřována o odborné předměty z oblasti mechaniky tuhých a poddajných těles. Stejně jako v oboru Počítačové modelování jsou do výuky zařazeny předměty ve formě projektů, které umožňují studentům využít získané znalosti k řešení konkrétních úloh. V průběhu celého studia jsou zastoupeny profilové i odborné předměty garantované Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni. Dílčí zastoupení ve výuce mají i předměty ekonomických a společenských věd, které doplňují znalosti studentů.

Profil absolventa studijního oboru

Student bakalářského studijního oboru Výpočty a design získá znalosti:

  • v matematice, fyzice, informatice a kybernetice,
  • v oblasti modelování reálných součástí či konstrukcí s ohledem na design při použití konvenčních i nových moderních materiálů,
  • v oblasti používání moderních výpočtových a konstrukčních programů používaných v praxi.

Absolvent se může uplatnit:

  • v konstrukčních a výpočtových odděleních průmyslových firem,
  • při navrhování průmyslových výrobků a zařízení v kterékoli fázi jejich výroby s ohledem na  estetická hlediska a ergonomii.

Co potřebujete pro úspěšné absolvování studia

Student musí v průběhu standartní doby studia 3 roky absolvovat předměty ve složení předepsaném studijním plánem příslušné specializace (oboru) programu v celkovém počtu minimálně 180 kreditů, což je plně v souladu s metodikou ECTS používanou na ZČU v Plzni. Dále musí vypracovat a obhájit bakalářskou práci a složit státní závěrečnou zkoušku před komisí pro státní zkoušku jmenovanou děkanem.

 

Patička