Stavitelství

Charakteristika studijního oboru

Absolvent bakalářského studijního programu Stavební inženýrství, obor Stavitelství, získá teoretické a zejména praktické znalosti a dovednosti zejména z oblasti pozemních staveb, potřebné pro uplatnění ve stavební praxi. Velký důraz je v průběhu studia kladen na průpravu ke kvalitní realizaci staveb, k optimálnímu architektonicko-stavebnímu detailu a ke schopnosti převést stavebně architektonickou myšlenku do odpovídající projektové dokumentace a do realizovaného díla.

Profil absolventa studijního oboru

Absolvent bakalářského oboru Stavitelství získá všeobecné stavební vzdělání v následujících oblastech:

  • navrhování a projektování budov s využitím moderního software,
  • optimalizace energetické náročnosti staveb šetrných k životnímu prostředí,
  • aplikace progresivních stavebních materiálů, konstrukcí a technologií,
  • navrhování a posuzování novodobých i tradičních stavebních konstrukcí,
  • diagnostika, analýza, hodnocení a rekonstrukce staveb,
  • sanace historických stavebních konstrukcí a staveb,
  • management staveb a stavebních provozů,
  • návrh a optimalizace rozvoje území a příprava nových investic,
  • aplikace stavebních a souvisejících právních předpisů.

Co potřebujete pro úspěšné absolvování studia

Student musí v průběhu standartní doby studia 4 roky absolvovat předměty ve složení předepsaném studijním plánem příslušné specializace (oboru) programu v celkovém počtu minimálně 240 kreditů, což je plně v souladu s metodikou ECTS používanou na ZČU v Plzni. Dále musí vypracovat a obhájit bakalářskou práci a složit státní závěrečnou zkoušku před komisí pro státní zkoušku jmenovanou děkanem.

 

Patička